Regulamin rekrutacji

Regulamin rekrutacji do klas pierwszych

w Zespole Szkół Technicznych im inż. Tadeusza Tańskiego w Słubicach

na rok szkolny 2018/2019

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ( Dz.U. z 2004r. nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami).

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnionych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego (Dz.U.2015, poz. 1942).

 • Zarządzenie Nr 12/2018 Lubuskiego Kuratora Oświaty z dnia 28 luty 2018r.w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum oraz miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach, uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2018/2019.

 • Zarządzenie Nr 8/2018 Lubuskiego Kuratora Oświaty z dnia 31 stycznia 2018r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2018/2019.

 

§ 1

Regulamin określa zasady przyjmowania absolwentów gimnazjów do następujących szkół:

 

 • Technikum Nr 2 – 4 letnie, kształcące w zawodach:

 • technik pojazdów samochodowych – 0,5 oddziału,

 • technik informatyk – 0,5 oddziału ,

 • technik spedytor – 0,5 oddziału,

 • technik logistyk - 0,5 oddziału,

 • Branżowa szkoła I stopnia - 3 letnie, kształcenie w zawodach

 • wielozawodowa – 1 oddział

 • magazynier logistyk - 0,5 oddziału,

 • mechanik pojazdów samochodowych - 0,5 oddziału

Ostateczna decyzja o liczbie oddziałów zapadnie po zakończeniu rekrutacji i będzie uzależniona od zapotrzebowania uczniów.

 

 

§ 2

1. O przyjęciu do Technikum Nr 2 i Branżowej szkoły I stopnia będzie decydować suma punktów:

1) za wyniki egzaminu gimnazjalnego,

2) za oceny na świadectwie z języka polskiego i trzech wybranych przez Radę Pedagogiczną zajęć edukacyjnych:

 • w technikum:

 • w zawodzie technik pojazdów samochodowych – język obcy, matematyka, zajęcia techniczne

 • w zawodzie technik informatyk – język obcy, matematyka, informatyka,

 • w zawodzie technik spedytor – język obcy, matematyka, geografia,

 • w zawodzie technik logistyk - język obcy, matematyka, informatyka

 • w Branżowej szkole I stopnia

 • w klasie wielozawodowej - matematyka, informatyka, zajęcia techniczne

 • w klasie mechanik pojazdów samochodowych - matematyka, informatyka, zajęcia techniczne

 • w klasie magazynier logistyk - matematyka, informatyka, zajęcia techniczne

3) za inne osiągnięcia odnotowane na świadectwie ukończenia gimnazjum.

2. Za wyniki egzaminu gimnazjalnego w ostatnim roku nauki w  gimnazjum kandydat może otrzymać maksymalnie 100 punktów. Wyniki egzaminu gimnazjalnego wyrażone w skali procentowej dla zadań z zakresu: język polski, historia, wiedza o społeczeństwie, matematyka, przedmioty przyrodnicze, język obcy nowożytny na poziomie podstawowym, przelicza się według zasady: wynik procentowy z ww. zakresów mnożony przez 0,2 .

3. Za oceny z języka polskiego i trzech  wybranych zajęć edukacyjnych na  świadectwie ukończenia gimnazjum  kandydat może otrzymać maksymalnie  72 punktów. Zasady przeliczania ocen na punkty są następujące:

 • celujący – 18 punktów

 • bardzo dobry – 17 punktów

 • dobry – 14 punktów

 • dostateczny – 8 punktów

 • dopuszczający - 2 punktów

4. Za inne osiągnięcia  ucznia wymienione w świadectwie  ukończenia gimnazjum  kandydat może uzyskać maksymalnie 20 punktów ustalonych według następujących zasad:

 1. ukończenie gimnazjum w wyróżnieniem – 7 punktów

 2. osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego. W szczególności w formie wolontariatu - 2 punkty

 3. uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:

 • - tytuł finalisty konkursu przedmiotowego - przyznaje się 10 punktów

 • - tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 7 punktów

 • - tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 5 punktów

d) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

 • - dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego - przyznaje się 10 punktów

 • - dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 7 punktów

 • - dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 5 punktów

 • - tytułu finalisty konkursu przedmiotowego - przyznaje się 7 punktów

 • - tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego przyznaje się 5 punktów

 • - tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego przyznaje się 3 punkty.

e) uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w punktach c i d, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

 • - międzynarodowym - przyznaje się 4 punkty

 • - krajowym - przyznaje się 3 punkty

 • - wojewódzkim - przyznaje się 2 punkty

 • - powiatowym - przyznaje się 1 punkt

 

5. Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez Lubuskiego Kuratora Oświaty, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, uwzględniane w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2018/2019:

1) Konkurs przedmiotowy z biologii dla uczniów dotychczasowych gimnazjów;

2) Konkurs przedmiotowy z chemii dla uczniów dotychczasowych gimnazjów;

3) Konkurs przedmiotowy z fizyki dla uczniów dotychczasowych gimnazjów;

4) Konkurs przedmiotowy z geografii dla uczniów dotychczasowych gimnazjów;

5) Konkurs przedmiotowy z historii dla uczniów dotychczasowych gimnazjów;

6) Konkurs przedmiotowy z języka polskiego dla uczniów dotychczasowych gimnazjów;

7) Konkurs przedmiotowy z języka angielskiego dla uczniów dotychczasowych gimnazjów;

8) Konkurs przedmiotowy z języka francuskiego dla uczniów dotychczasowych gimnazjów;

9) Konkurs przedmiotowy z języka niemieckiego dla uczniów dotychczasowych gimnazjów;

10) Konkurs przedmiotowy z matematyki dla uczniów dotychczasowych gimnazjów;

6. Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez inne podmioty działające na terenie szkoły (niż przez Lubuskiego Kuratora Oświaty), w tym z udziałem Lubuskiego Kuratora Oświaty, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, uwzględniane w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2018/2019:

1) Ogólnopolski Młodzieżowy Konkurs Krajoznawczy „Poznajemy Ojcowiznę”;

2) Ogólnopolski Konkurs Historyczny „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego”;

3) XVII Ogólnopolski Konkurs „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”;

4) XII Konkurs Wiedzy o Sztuce w kategoriach „Muzyka” i „Plastyka”;

5) XXXVI Konkurs Przyrodniczy - temat wiodący: „Płazy i gady Polski”

6) Wojewódzki Konkurs z Fizyki : „Świat okiem fizyka”

7) Ogólnopolski Konkurs Krasomówczy Dzieci i Młodzieży Szkolnej : „Lubuskie - historia i współczesność

8) Lubuska Gimnazjalna Platforma Wiedzy ;

9) Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o czasach i osobie Karola Wojtyły – Jana Pawła II „Papież Słowianin” dla uczniów gimnazjum;

10) Ogólnopolski konkurs tematyczny „Losy Bliskich i Losy Dalekich – życie Polaków w latach 1914-1989”;

11) Ogólnopolska Olimpiada „Myśli Jana Pawła II”;

12) „Czytanie Warte Zachodu”;

13) Konkurs Poprawnej Polszczyzny „Licz się ze słowami”;

14) Konkurs Matematyczny „Policz się z matematyką”;

15) Konkurs Fizyczny „Niuton Nie Pyton”;

16) Konkurs Matematyczny im. Majki Ostrowskiej;

17) Szkolna Olimpiada Przedsiębiorczości;

18) „O Naszą Niepodległą!” - udział ziemian w walkach o odzyskanie niepodległości i terytorium II

Rzeczypospolitej 1914-1922;

19) Lubuska Olimpiada Młodzieży – Gimnazjada;

20) Konkurs Ornitologiczny Ptaki Parku Narodowego Ujście Warty;

21) Diecezjalny Konkurs Wiedzy Biblijnej „Młody Biblista”;

22) Konkurs informatyczny „Programować każdy może”

poprzednie edycje ww. zawodów.

7. W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych o których mowa w punktach 5 i 6, na tym samym szczeblu oraz tego samego zakresu wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach , z Tm że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.

8. W przypadku przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu przyznaje się 3 punkty.

9. 1.W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego na podstawie art.44zw ust.2. ( uczniowie z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego) i art.44zz ust.2 ( uczniowie, którzy przerwali egzamin z przyczyn losowych lub zdrowotnych), przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki, historii, wiedzy o społeczeństwie, biologii, chemii, fizyki, geografii i języka obcego nowożytnego, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przy czym za uzyskanie z:

1. języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu:

 • celującym - przyznaje się po 20 punktów

 • bardzo dobrym - przyznaje się po 18 punktów

 • dobrym - przyznaje się po 13 punktów

 • dostatecznym - przyznaje się po 8 punktów

 • dopuszczającym - przyznaje się po 2 punkty

2/. historii i wiedzy o społeczeństwie oceny wyrażonej w stopniu:

 • celującym - przyznaje się po 20 punktów

 • bardzo dobrym - przyznaje się po 18 punktów

 • dobrym - przyznaje się po 13 punktów

 • dostatecznym - przyznaje się po 8 punktów

 • dopuszczającym - przyznaje się po 2 punkty

- oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych

dzieli się przez 2

3/. biologii, chemii, fizyki i geografii oceny wyrażonej w stopniu:

 • celującym - przyznaje się po 20 punktów

 • bardzo dobrym - przyznaje się po 18 punktów

 • dobrym - przyznaje się po 13 punktów

 • dostatecznym - przyznaje się po 8 punktów

 • dopuszczającym - przyznaje się po 2 punkty

- oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych

dzieli się przez 4

4/. Języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu:

 • celującym - przyznaje się po 20 punktów

 • bardzo dobrym - przyznaje się po 18 punktów

 • dobrym - przyznaje się po 13 punktów

 • dostatecznym - przyznaje się po 8 punktów

 • dopuszczającym - przyznaje się po 2 punkty

9.2. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do danego zakresu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego lub danej części egzaminu gimnazjalnego na podstawie art. 44zw ust.2 (uczeń o potrzebie kształcenia specjalnego zwolniony przez dyrektora) i art. 44zz (uczeń, którzy przerwał egzamin z przyczyn losowych lub zdrowotnych) przelicza się na punkty, w sposób określony w pkt.9 ust.1, oceny wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum z zajęć edukacyjnych, z których jest przeprowadzony dany zakres odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego lub część egzaminu gimnazjalnego, których dotyczy zwolnienie.

9.3. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym, na podstawie art.44zz (uczeń, którzy przerwał egzamin z przyczyn losowych lub zdrowotnych) przelicza się na punkty ocenę z języka obcego nowożytnego wymienioną na świadectwie ukończenia gimnazjum, przy czym za uzyskane oceny wyrażonej w stopniu:

 • celującym - przyznaje się po 20 punktów

 • bardzo dobrym - przyznaje się po 18 punktów

 • dobrym - przyznaje się po 13 punktów

 • dostatecznym - przyznaje się po 8 punktów

 • dopuszczającym - przyznaje się po 2 punkty

10. Maksymalnie w postępowaniu rekrutacyjnym  kandydat  może uzyskać 200 punktów.

11. Minimalna liczba punktów brana pod uwagę przy rekrutacji do technikum wynosi 50 pkt. do Branżowej szkoły I stopnia nie ma progu punktowego.

12. O przyjęciu do wybranego przez kandydata oddziału będzie decydować uzyskana liczba punktów zgodnie z zapisami w ust. 1, 2, 3, 4, 5, 6.,7,8, 9

13. W wypadku równorzędnych wyników punktowych kandydatów znajdujących się  na końcowych miejscach listy, pierwszeństwo w postępowaniu kwalifikacyjnym mają:

 • wielodzietność rodziny kandydata,

 • niepełnosprawność kandydata,

 • niepełnosprawność jednego lub obojga rodziców kandydata,

 • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie

 • objęcie kandydata pieczą zastępczą.

14. Absolwenci gimnazjum będący laureatami i finalistami ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, przeprowadzonych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 32 ust.2 pkt. 8 ustawy o systemie oświaty są przyjmowani w pierwszej kolejności.

15. W przypadku nie uzyskania przez kandydata wystarczającej liczby punktów do wybranego oddziału Szkolna Komisja Rekrutacyjna proponuje kandydatowi przyjęcie do innego oddziału w miarę wolnych miejsc.

16. Absolwenci gimnazjów, ubiegający się o status młodocianego pracownika, przyjmowani są do szkoły na podstawie umowy o praktycznej nauce zawodu, niezależnie od wyniku egzaminu gimnazjalnego.

 

§ 3

 

1. Określa się wykaz dokumentów składanych przez kandydata:

 1. wniosek o przyjęcie do szkoły ( wg wzoru obowiązującego w szkole)

 2. oryginał lub poświadczoną przez dyrektora gimnazjum kopię świadectwa ukończenia gimnazjum

 3. oryginał lub poświadczoną przez dyrektora gimnazjum kopię zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego

 4. 2 zdjęcia z nazwiskiem i imionami kandydata wpisanymi na odwrocie,

 5. zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, wydane zgodnie z przepisami w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych.

 6. opinię wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym publiczną poradnię specjalistyczną, w sprawie pierwszeństwa w przyjęciu ucznia z problemami zdrowotnymi do szkoły ponadgimnazjalnej,

 7. zaświadczenie (zaświadczenia) o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty  konkursów o zasięgu ogólnopolskim lub wojewódzkim

5) karta zdrowia i karta szczepień.

   1. Kandydaci do branżowej szkoły I stopnia dodatkowo dołączają:

    1. zaświadczenie lekarskie (od lekarza medycyny pracy) o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w wybranym zawodzie,

    2. zaświadczenie od pracodawcy o przyjęciu ucznia na praktyczną naukę zawodu (załącznik nr 3)

 

2. Dokumentami potwierdzającymi wolę podjęcia nauki w Technikum Nr 2 lub Branżowej szkoły I stopnia są: oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum, oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego oraz karta zdrowia i karta szczepień.

 

§ 4

1. Terminy dostarczania dokumentów i terminy podania informacji o kandydatach przyjętych do Technikum Nr 2 lub Branżowej szkoły I stopnia Zespołu Szkół Technicznych im inż. Tadeusza Tańskiego w Słubicach:

 •  termin składania podań w wybranej przez kandydata szkole –

od 14maja do 30 maja 2018 r. do godz. 1500,

 •  od 22 czerwca 2018r .- 26 czerwca 2018r. do godz. 1500 - dostarczenie do wybranych szkół potwierdzonych kopi lub oryginałów świadectw i potwierdzone kopie lub oryginały zaświadczeń o wyniku egzaminu gimnazjalnego 

 • 29 czerwca 2018r. godz. 1200 – ogłoszenie przez Szkolną Komisję Rekrutacyjną list kandydatów zakwalifikowanych do oddziałów klasy pierwszej oraz listy kandydatów niezakwalifikowanych do przyjęcia do oddziałów klasy pierwszej( załącznik nr 1)

 • do 5 lipca 2018r. do godz. 1500 – potwierdzenie woli podjęcia nauki w danej szkole przez kandydatów umieszczonych na listach zakwalifikowanych do przyjęcia, poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego oraz karty zdrowia i karty szczepień,

 • 6 lipca 2018r. do godz. 1200  ogłoszenie przez Szkolną Komisję Rekrutacyjną list kandydatów przyjętych i nie przyjętych do szkoły.

§ 5

1. Kandydatów do szkoły obowiązuje ujednolicone „podanie o przyjęcie do szkoły”- (załącznik nr 2 do regulaminu), które składają w szkole pierwszego wyboru.

2. Od decyzji Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej przysługuje kandydatowi odwołanie do Dyrektora Szkoły w terminie dwóch dni po wywieszeniu listy osób przyjętych w poczet uczniów ZST. Dyrektor podejmuje decyzję najpóźniej w ciągu 24 godzin od wniesienia odwołania.

3. Decyzja Dyrektora Szkoły w tej sprawie jest ostateczna.

4. Wszystkie inne kwestie nieuregulowane w niniejszym dokumencie należy interpretować zgodnie z rozporządzeniami  podanymi w podstawie prawnej niniejszego regulaminu, oraz zarządzeniami organu prowadzącego i organu nadzorującego pracę szkoły.

5. Niniejszy regulamin zostaje wywieszony na tablicy ogłoszeń w Zespole Szkół Technicznych im inż. Tadeusza Tańskiego w Słubicach ul Al. Niepodległości 13 oraz  umieszczony  na stronie internetowej ZST – http://www.zstslubice.edu.pl

§ 6

Regulamin wchodzi w życie z dniem 24 kwietnia 2018 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attachments:
Download this file (REGULAMIN REKRUTACJI 2018-2019.pdf)REGULAMIN REKRUTACJI 2018-2019.pdf[ ]144 kB