MODERNIZACJA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W POWIECIE SŁUBICKIM

Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych im inż. Tadeusza Tańskiego w Słubicach informuje, że w szkole rozpoczęto realizację projektu pod nazwą „Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Słubickim”, współfinansowanego z środków unijnych w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, Oś VIII Nowoczesna edukacja,  Działanie 8.4  Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 8.4.1 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego – projekty realizowane poza formułą ZIT.

Czas realizacji projektu obejmuje okres od 1lipca 2016r. do 30 czerwca 2022r.
Wartość projektu – 7 621 686,20 zł.
Dofinansowanie ze środków unijnych – 7 107984,53 zł

Partnerami projektu są Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie, Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim oraz  Konsorcjum – Zachodnia Izba Przemysłowo – Handlowa w Gorzowie Wielkopolskim i Profi Biznes Group Sylwia Karina Majewska w Szczecinie.


Celem głównym projektu jest  poprawa efektywności kształcenia zawodowego prowadzonego w 4 szkołach z pow. słubickiego (tj. ZSE, ZSEiR, ZST, SOSW) przez wdrożenie w nich programów rozwojowych zintegrowanych z rynkiem pracy i odpowiadających na zapotrzebowanie zatrudnieniowe regionu oraz gwarantujących ich 598 uczniom (266 K) należyte przygotowanie do efektywnego funkcjonowania w przyszłości na rynku pracy wskutek udoskonalenia ich wiedzy, kwalifikacji zawodowych i kompetencji uzyskanych w wyniku uczestnictwa w kursach, szkoleniach i stażach/praktykach zawodowych oraz w doradztwie edukacyjno – zawodowym i w ramach współpracy ze szkołami wyższymi, a celem szczegółowym  jest modernizacja oferty i bazy kształcenia zawodowego ww. 4 szkół oraz udoskonalenie kompetencji ich 23 nauczycieli (17 K) w zakresie niezbędnym do przygotowania ww. uczniów do efektywnego funkcjonowania na regionalnym rynku pracy. W zgodzie z kwalifikowanymi typami projektu, tj.: – podniesienie jakości kształcenia/szkolnictwa zawodowego i rozwój współpracy szkół i placówek kształcenia zawodowego z ich otoczeniem społ.–gosp. (typ I) – tworzenie i rozwój ukierunkowanych branżowo CKZiU oraz tworzenie innych zespołów realizujących zadania zbieżne z CKZiU (typ II) – rozwój doradztwa eduk.–zawod. (typ III) projekt wyeliminuje zdiagnozowane obszary problemowe szkolnictwa zawodowego w pow. słubickim i zintegruje kształcenie zawodowe z rynkiem pracy – realizując założenia Planu Działania na lata 2016-2022 i przyczyniając się do osiągnięcia celu szczegół. RPO Lubuskie 2020, tj. „Zwiększenie zdolności do zatrudnienia uczniów szkół i placówek oświatowych kształcenia zawodowego” – wskutek: 1. wyposażenia uczniów w kwalifikacje zawodowe, kompetencje i dodatkowe uprawnienia oczekiwane na rynku pracy. 2. zwiększenia udziału uczniów w kształceniu praktycznym u przedsiębiorców 3. zwiększenia bezpośredniego kontaktu nauczycieli zawodu z rzeczywistym środowiskiem pracy 4. rozwoju i aktualizacji wiedzy i umiejętności nauczycieli zawodu 5. wzrostu poziomu współpracy pracodawców i instytucji rynku pracy ze szkołami 6. właściwego doposażenia bazy kształcenia zawodowego szkół w nowe technologie, materiały, narzędzia 7. modernizacji oferty kształcenia zawodowego (nowe kierunki kształcenia, CKZiU) i dostosowania jej do potrzeb lokalnego rynku pracy zwiększenie zdolności do zatrudnienia uczniów szkół i placówek oświatowych kształcenia zawodowego.

Czeka więc uczniów, nauczycieli, pracodawców wiele ciekawych, atrakcyjnych form  nauki i pracy, mających na celu przygotowanie na wysokim poziomie przyszłego potencjalnego pracownika. Szereg dodatkowych nowatorskich, innowacyjnych przedsięwzięć realizowanych w ramach projektu ukierunkowanych jest na rozwój kompetencji, kwalifikacji i umiejętności uczniów poprzez praktyczną i nowoczesną edukację zawodu oraz podniesienie kompetencji kadry w zakresie kształcenia zawodowego przy ścisłej współpracy z lokalnymi pracodawcami i instytucjami rynku pracy. W ramach tego unijnego wsparcia także zaplecze techniczne szkoły (pracowni: pojazdów samochodowych/ budowy i eksploatacji pojazdów samochodowych, montażu i obsługi maszyn i urządzeń, diagnostyki pojazdów samochodowych, pracowni środków transportu, spedycji, gospodarki materiałowej, języka obcego zawodowego, lokalnych sieci komputerowych i sieciowych systemów operacyjnych , aplikacji internetowych) zostanie doposażone w nowoczesny sprzęt, urządzenia i pomoce dydaktyczne.

Przewidywane działania.

  1. Praktyki staże dla uczniów realizowane u pracodawców lub przedsiębiorców.
  2. Staże zawodowe dla nauczycieli.
  3. Kursy i szkolenia doskonalące dla uczniów.
  4. Kursy, szkolenia i studia podyplomowe dla nauczycieli.
  5. Doposażenie bazy dydaktycznej szkół.
  6. Doradztwo edukacyjno – zawodowe.
  7. Utworzenie i rozwój zespołu realizującego zadania zbieżne z zadaniami z  CKZiU
  8. Kursy i szkolenia doskonalące dla uczniów i nauczycieli realizowane przez PWSZ w Sulechowie.
  9. Kursy i szkolenia doskonalące dla uczniów i nauczycieli realizowane przez Akademię im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wlkp.
  10. Dostosowanie obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych (ZSER)

Serdecznie zapraszamy chętnych uczniów, nauczycieli, pracodawców do współpracy.

                                                                                                                      Dyrektor Szkoły

                                                                                                                Stanisław Woronowicz