Wewnątrzszkolne ocenianie uczniów

WEWNĄTRZSZKOLNE OCENIANIE UCZNIÓW
Zespołu Szkół Technicznych
im inż. Tadeusza Tańskiego
w Słubicach.

Regulamin
(Integralny element
Statutu Szkoły)

(znowelizowany uchwałą Rady Pedagogicznej nr 15/2016/2017 r. z dnia 15.09.2016 r. )

Zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów klasyfikacyjnych i poprawkowych.

Celem opracowanego systemu jest uściślenie zapisów statutu zgodnie z potrzebami codziennej pracy dydaktyczno-wychowawczej.

§ 1. Cele oceniania.

Ogólne

Szczegółowe

 1. Wspieranie wszechstronnego rozwoju ucznia, jego samoświadomości i poczucia wiary we własne możliwości.

 1. Pobudzanie rozwoju umysłowego ucznia, jego uzdolnień i zainteresowań.

 2. Bieżące i systematyczne obserwowanie postępów ucznia w nauce.

 3. Uświadamianie uczniowi stopnia opanowania wiadomości i umiejętności przewidzianych w programie nauczania oraz ewentualnych braków w tym zakresie.

 4. Mobilizowanie do pracy.

 5. Wdrażanie ucznia do systematycznej pracy, samokontroli i samooceny.

 6. Ukierunkowywanie samodzielnej pracy.

 7. Dowartościowanie ucznia.

 8. Wybór rodzaju dalszego kształcenia, dalszej drogi życiowej.

 1. Monitorowanie systemu szkolnego

 1. Korygowanie organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej nauczyciela.

 2. Analiza prawidłowego doboru programów i podręczników.

 3. Skuteczność nauczania i wychowania.

 4. Okresowe (roczne) podsumowywanie wiadomości i umiejętności oraz określenie na tej podstawie stopnia opanowania przez ucznia treści programowych przewidzianych na dany okres (rok szkolny).

 5. Informowanie rodziców o osiągnięciach, postępach i wysiłkach uczniów.

 

 

 

§ 2. Ustalenia ogólne.

1. Ocenianie szkolne obejmuje:

 1. formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych oraz informowanie o nich uczniów i rodziców (prawnych opiekunów),

 2. bieżące ocenianie i śródroczne klasyfikowanie, według zasad podanych poniżej oraz zaliczanie niektórych zajęć edukacyjnych,

 3. przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych,

 4. ustalanie ocen klasyfikacyjnych na koniec roku szkolnego i warunki ich poprawiania.

   

2. Klasyfikowanie śródroczne polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych oraz oceny zachowania.  Klasyfikowanie śródroczne przeprowadza się raz w roku na zakończenie I okresu zajęć (semestru).

3. Klasyfikowanie roczne polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia w danym roku szkolnym z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych oraz oceny zachowania.

4. Klasyfikowanie końcowe polega na uzyskaniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych w klasie programowo najwyższej oraz oceny klasyfikacyjnej z tych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja kończyła się w klasach programowo niższych.

5. Oceny klasyfikacyjne śródroczne i roczne ustala się w stopniach według następującej skali:

Stopień
Skrót literowy
Oznaczenie cyfrowe

Celujący

cel

6

Bardzo dobry

bdb

5

Dobry

db

4

Dostateczny

dst

3

Dopuszczający

dop

2

Niedostateczny

ndst

1

6. Obowiązują następujące ogólne kryteria stopni:

1) stopień celujący otrzymuje uczeń:

 1. którego osiągnięcia edukacyjne znacznie wykraczają poza program zajęć edukacyjnych w danej klasie,

 2. który samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia,

 3. biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych i praktycznych, proponuje rozwiązania nietypowe, rozwiązuje także zadania wykraczające poza program nauczania danej klasy,

 4. osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych (dotyczy oceny z wychowania fizycznego) i innych, kwalifikując się do finałów na szczeblu wojewódzkim (regionalnym) albo krajowym lub posiada inne porównywalne osiągnięcia.

2) stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który:

 1. opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem zajęć edukacyjnych w danej klasie,

 2. sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne ujęte programem zajęć edukacyjnych, potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach,

3) stopień dobry otrzymuje uczeń, który:

 1. opanował wiadomości i umiejętności w zakresie wymagań programowych określonych dla oceny dobry dla danych zajęć edukacyjnych,

 2. poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje (wykonuje) samodzielnie typowe zadania teoretyczne lub praktyczne,

4) stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który;

 1. opanował wiadomości i umiejętności w zakresie wymagań programowych określonych dla oceny dostateczny dla danych zajęć edukacyjnych,

rozwiązuje (wykonuje) typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o średnim stopniu trudności, czasami przy pomocy nauczyciela,

5) stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który:

 1. opanował wiadomości i umiejętności w zakresie wymagań programowych określonych dla oceny dopuszczający dla danych zajęć edukacyjnych,

 2. rozwiązuje (wykonuje) typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o niewielkim stopniu trudności,

6) stopień niedostateczny otrzymuje uczeń:

 1. który nie opanował wiadomości i umiejętności w zakresie wymagań programowych określonych dla oceny dopuszczający,

 2. którego braki w wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy i umiejętności w zakresie danych zajęć edukacyjnych.

8. Formy sprawdzania i oceniania wiedzy i umiejętności uczniów:

 1. Ustala się następujące formy sprawdzania wiedzy uczniów

  1. prace klasowe

  2. sprawdziany

  3. odpowiedzi ustne

  4. zadania i prace domowe

  5. ocena aktywności na lekcji

  6. zaliczenia pracowni

  7. referat

  8. praca w grupach

 1. Przez pracę klasową należy rozumieć pisemną formę sprawdzania wiadomości trwającą co najmniej 1 godzinę lekcyjną i obejmującą zakres materiału przekraczający trzy ostatnie lekcje.

 2. Przez sprawdzian, należy rozumieć pisemną formę sprawdzania wiadomości trwającą nie dłużej niż 20 minut, obejmującą materiał z trzech ostatnich lekcji z uwzględnieniem podstawowych wiadomości z omawianego działu.

 3. Odpowiedzi ustne dotyczą sprawdzenia bieżącej wiedzy ucznia i polegają na udzieleniu odpowiedzi na pytania zadane przez nauczyciela lub rozwiązaniu problemu przy tablicy.

 4. Przez zadania i prace domowe należy rozumieć ćwiczenia, notatki, referaty wypracowania i projekty realizowane w domu po zajęciach lekcyjnych.

 5. Przez aktywność na lekcji należy rozumieć spontaniczną wynikającą z toku lekcji aktywność związaną z poruszanymi na lekcji zagadnieniami.

 6. Przez zaliczenie pracowni należy rozumieć określone przez nauczyciela prowadzącego zajęcia formy sprawdzenia materiału przerobionego w danym cyklu ćwiczeń. Mogą one przyjąć postać pracy pisemnej bądź realizacji wybranych fragmentów przerobionych ćwiczeń.

 7. Oceny z prac klasowych wpisywane są kolorem czerwonym, a ze sprawdzianów kolorem zielonym. Oceny muszą być indeksowane (nazwa partii materiału z którego pisana była praca, sprawdzian, data).

9. Zasady przeprowadzania sprawdzianów i prac klasowych

 1. Praca klasowa jedno- lub dwugodzinna musi być zapowiedziana przez nauczyciela
  z tygodniowym wyprzedzeniem, z podaniem obowiązującego zakresu materiału
  i zanotowaniem w dzienniku lekcyjnym.

 2. W przypadku nieobecności ucznia na zajęciach lekcyjnych, na których klasa pisała pracę klasową lub sprawdzian, wiedzę z tego zakresu materiału egzekwuje nauczyciel danego przedmiotu ( w/g zasad ustalonych z klasą – na konsultacjach).

 3. W bloku lekcyjnym (z danego przedmiotu) uczeń nie może otrzymać więcej niż jedną ocenę niedostateczną za odpowiedź ustną.

 4. Zaliczenie pracowni traktuje się jako pracę klasową.

 5. W tygodniu mogą się odbyć, co najwyżej trzy prace klasowe (godzinne), a w danym dniu nie więcej niż jedna (nie dotyczy to przekładanych prac klasowych).

 6. Sprawdzianów obejmujących zakres trzech ostatnich tematów nie należy traktować jako prac klasowych. Zagadnienia takiego sprawdzianu powinny być tak sformułowane, by odpowiedź na nie, nie zajmowała więcej niż 15 minut danej lekcji, nauczyciel na prośbę klasy może przedłużyć czas trwania sprawdzianu.

 7. Jeżeli decyzja nauczyciela dotycząca zasad przeprowadzania prac klasowych lub sprawdzianów jest niezgodna z WO, klasa może odmówić pisania pracy i jest jednocześnie zobligowana do zgłoszenia tego faktu dyrekcji szkoły.

 8. Nauczyciel jest zobowiązany przeprowadzić poprawę prac klasowych i sprawdzianów w terminie nie dłuższym niż dwa tygodnie od daty pisania pracy (praca z języka polskiego – 4 tygodnie). Termin ten zostaje automatycznie przedłużony z powodu absencji nauczyciela i dni wolnych od pracy. W przypadku przekroczenia tego terminu nie można wpisać do dziennika ocen niedostatecznych.

 9. Jeżeli decyzje nauczyciela dotyczące terminu oceniania i sprawdzania prac klasowych i sprawdzianów są niezgodne z WO, uczeń powinien zgłosić ten fakt dyrektorowi szkoły.

 10. W pierwszym dniu po przerwach świątecznych oraz feriach (po wyżej 8 dni roboczych), uczniowie nie są pytani na ocenę.

 11. W pierwszym dniu po co najmniej tygodniowej usprawiedliwionej nieobecności w szkole, uczeń nie może być pytany na ocenę z materiału omawianego podczas jego nieobecności.

 12. Po zakończeniu pracy klasowej uczeń pozostaje w klasie do dzwonka kończącego lekcję.

 13. W przypadku otrzymania przez ucznia oceny niedostatecznej z pracy klasowej uczeń

ma prawo poprawić w/w ocenę w trybie i terminie uzgodnionym z nauczycielem.

 1. W przypadku otrzymania przez ucznia poprawiającego ocenę z pracy klasowej lub sprawdzianu oceny niedostatecznej z poprawy, ocena ta nie może być liczona jako kolejna ocena niedostateczna.

 1. Uczeń nie może otrzymać oceny niedostatecznej z nowego materiału omawianego na danej lekcji.

10. Oceny bieżące mogą być ustalane:

 1. w stopniach wg skali ocen cząstkowych: 1, 2, 2+, 3, 3+, 4, 4+, 5, 6, zwanych tak jak w ust. 5, z odpowiednim dodaniem słowa plus ;

 2. prace klasowe są punktowane. Przeliczenie punktów na stopnie odbywa się według następującej skali procentowej w stosunku do ilości wszystkich, możliwych do uzyskania punktów:

ocena

skala 1- 6

niedostateczny

0 – 29 %

dopuszczający

30 – 49 %

dostateczny

50 – 64 %

dobry

65 – 79 %

bardzo dobry

80 – 95 %

celujący

96 – 100 %

 1. szczegółowe kryteria przyznawania wszystkich ocen muszą być określone na początku roku szkolnego przez każdego nauczyciela w przedmiotowym systemie oceniania, który musi być zgodny z niniejszym regulaminem WO;

 2. wszelkie wpisy w dziennikach lekcyjnych muszą być zgodne z zarządzeniem dyrektora szkoły dotyczącym zasad wypełniania dzienników lekcyjnych;

 3. oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne, a ocenę zachowania wychowawca klasy;

 4. ocenę klasyfikacyjną z zajęć praktycznych i praktyk zawodowych ustala:

 • w przypadku organizowania praktycznej nauki zawodu u pracodawcy - opiekun (kierownik) praktyk, kierownik praktycznej nauki zawodu albo osoba wskazana przez dyrektora szkoły, w porozumieniu z osobami prowadzącymi zajęcia praktyczne lub praktyki zawodowe,

 • w pozostałych przypadkach - nauczyciel lub instruktor prowadzący zajęcia praktyczne lub praktyki zawodowe, kierownik praktycznej nauki zawodu albo osoba wskazana przez dyrektora szkoły, w porozumieniu z osobami prowadzącymi zajęcia praktyczne lub praktyki zawodowe.


8. Ustalona przez nauczyciela niedostateczna ocena klasyfikacyjna roczna może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego z zastrzeżeniem §10 WO.

9. W przypadku przedmiotu realizowanego tylko w I okresie (semestrze) danego roku szkolnego, ocena śródroczna jest równocześnie oceną roczną.

10. Promocję do klasy programowo wyższej otrzymuje uczeń, który ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od stopnia niedostatecznego.
Uczeń kończy szkołę, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej oraz roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych, uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej. a w przypadku gimnazjum - jeżeli ponadto przystąpił do egzaminu gimnazjalnego.

11. Świadectwo z wyróżnieniem otrzymuje uczeń, który posiada średnią ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych 4,75 i więcej oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania.

§3. Zadania i obowiązki nauczycieli związane z ocenianiem uczniów

 1. Obowiązkiem nauczyciela-wychowawcy klasy jest zapoznanie uczniów i rodziców (lub prawnych opiekunów) z zasadami klasyfikowania i promowania określonymi w Rozporządzeniu MEN z 10 czerwca 2015 r.

Procedura:
1.1. zapoznanie uczniów:
a) odczytanie i omówienie zasad na pierwszej lekcji do dyspozycji wychowawcy klasy,


1.2. zapoznanie rodziców:
b) odczytanie i omówienie zasad na pierwszym w danym roku szkolnym zebraniu,
c) dokumentacja: protokół zebrania z załączoną listą obecności.

2. Nauczyciele mają obowiązek poinformować uczniów oraz ich rodziców (lub prawnych opiekunów) o wymaganiach edukacyjnych z realizowanego przez siebie programu nauczania oraz o sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów.
Procedura:
2.1. informowanie uczniów:
a) ustnie, na pierwszej lekcji danego przedmiotu,
b) dokumentacja: wpis do dziennika lekcyjnego.
2.2. informowanie rodziców:
a) Na pierwszym lub drugim zebraniu rodziców, wychowawca zapoznaje rodziców z pisemnymi informacjami sporządzonymi przez nauczycieli przedmiotów, przekazanymi mu przez dyrekcję szkoły
b) dokumentacja: protokół zebrania z załączoną listą obecności.

3. Nauczyciele poszczególnych przedmiotów mają obowiązek systematycznie dokonywać oceny wiedzy i umiejętności ucznia w formach i warunkach zapewniających obiektywność oceny. Minimalna ilość ocen w ciągu semestru powinna być określona w przedmiotowym systemie oceniania i uwzględniać zasadę systematyczności oceniania.

4. Nauczyciel ustalając stopień szkolny jest zobowiązany, na podstawie orzeczenia lub opinii publicznej lub niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom.

5. Nauczyciel przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego

 • jest zobowiązany, na podstawie opinii lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia określonych ćwiczeń fizycznych dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb oraz możliwości psychofizycznych ucznia;

 • bierze pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, a także jego systematyczny udział w zajęciach oraz aktywność w działaniach szkoły na rzecz kultury fizycznej.

   

6. Stopnie szkolne muszą być jawne zarówno dla ucznia jak i jego rodziców (prawnych opiekunów).

7. Nauczyciel ustalając stopień szkolny powinien go, na prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów), krótko uzasadnić.

8. Na prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów), sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest udostępniana uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom).

9. W końcu każdego semestru w terminie określonym przez dyrektora szkoły nauczyciel ustala stopnie semestralne/roczne.

§ 4. Zasady informowania uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów) o ustalonych ocenach.

1. Nauczyciel ma obowiązek informować rodziców (prawnych opiekunów) o uzyskanych przez ucznia bieżących ocenach cząstkowych.
Procedura:
1.1. ustnej informacji o ocenach udziela, na prośbę rodziców, wychowawca klasy w czasie zebrań lub konsultacji z rodzicami,
1.2. w szczególnych przypadkach, na prośbę rodziców (opiekunów prawnych), wychowawca może sporządzać i przekazywać im wypisy ocen z dziennika.

2.Na tydzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej nauczyciele poszczególnych przedmiotów i wychowawcy klas są zobowiązani poinformować ucznia o przewidywanych dla niego stopniach rocznych.
Procedura:
2.1. nauczyciel przedmiotu:
a) ustnie informuje ucznia o proponowanej dla niego ocenie,
b) wpisuje ocenę do dziennika lekcyjnego w wyznaczonej do tego celu rubryce.
2.2. w przypadku nieobecności nauczyciela wpisu w dzienniku dokonuje wychowawca klasy na podstawie informacji uzyskanych od nauczyciela przedmiotu
2.3. wychowawca klasy:
a) podaje uczniom oceny proponowane w formie zestawienia pisemnego,
b) zbiera podpisy uczniów poświadczające:
- odbiór zestawienia
2.4 w przypadku nieobecności ucznia w szkole w dniu podawania informacji o proponowanych ocenach rocznych
a) uczeń lub jego rodzice (opiekunowie prawni) są zobowiązani skontaktować się ze szkołą i uzyskać stosowne informacje,
b) niedopełnienie tego obowiązku przez ucznia i jego rodziców (opiekunów prawnych) nie oznacza nierespektowania przez szkołę określonej wyżej zasady.

§ 5. Brak klasyfikacji.

1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej, z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu obowiązującego ucznia. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowiązkowego lub dodatkowego zajęcia edukacyjnego, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się "nieklasyfikowany".

2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.

3. Na prośbę ucznia nieklasyfikowanego, na prośbę jego rodziców (prawnych opiekunów) lub nauczyciela-wychowawcy, dyrektor szkoły w porozumieniu z nauczycielem (nauczycielami) przedmiotu (przedmiotów), wyznacza - w terminie uzgodnionym z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami) - egzamin klasyfikacyjny z materiału programowanego zrealizowanego w danym semestrze (roku szkolnym). 

Procedura:
3.1. prośbę należy złożyć na piśmie do dyrektora szkoły nie później niż do momentu rozpoczęcia klasyfikacyjnego posiedzenia rady pedagogicznej w danym semestrze (roku szkolnym);
3.2. termin egzaminu (egzaminów) uzgadniają: wychowawca klasy, nauczyciel przedmiotu, rodzice (prawni opiekunowie) i uczeń;
3.3. z uzgodnienia terminu wychowawca sporządza notatkę służbową, którą przekazuje dyrektorowi szkoły. Po przeprowadzeniu egzaminu dyrektor dołącza notatkę do protokołu.
3.4. egzamin dotyczący klasyfikacji rocznej musi się odbyć nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno- wychowawczych.

4. Na prośbę ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej lub innego powodu, na prośbę jego rodziców (prawnych opiekunów) lub nauczyciela-wychowawcy, rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny z jednego, kilku lub wszystkich przedmiotów.
Procedura:
4.1. prośbę należy złożyć jak w ust. 3. l;
4.2. rada pedagogiczna wyraża swą zgodę w drodze jawnego głosowania zwykłą większością głosów przy obecności minimum 1/2 członków.
4.3. dalsza procedura jak w ust. 3.2, 3.3, 3.4

5. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń realizujący na podstawie odrębnych przepisów indywidualny tok lub program nauki oraz uczeń spełniający obowiązek szkolny nauki poza szkołą.
Procedura:
5.1. prośbę należy złożyć na piśmie do dyrektora szkoły w dowolnym okresie roku szkolnego;
5.2. procedura dalsza jak w ust. 3.1, 3.2, 3.3.

6. Egzamin klasyfikacyjny, o którym mowa w ust. 3,4 i 5 przeprowadza nauczyciel właściwego przedmiotu w obecności innego nauczyciela tego samego lub pokrewnego przedmiotu.

7. Pytania (ćwiczenia) egzaminacyjne ustala egzaminator. Stopień trudności pytań (ćwiczeń) powinien być różny i odpowiadać kryteriom ocen (§ 2 ust 10)

8. Na podstawie przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego egzaminator ustala stopień według skali ocen (§ 2 ust 6 WO)

9. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający: skład komisji, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne, oraz ocenę ustaloną przez komisję. Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia oraz zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół z egzaminu klasyfikacyjnego przechowuje się w archiwum szkoły zgodnie z odrębnymi przepisami.

10. Po przeprowadzonym egzaminie klasyfikacyjnym wychowawca klasy lub osoba upoważniona przez dyrektora szkoły dokonuje stosownego wpisu do arkusza ocen ucznia.

11. Uczeń, który nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego z przyczyn uzasadnionych, może zwrócić się do dyrektora szkoły z prośbą o wyznaczenie nowego terminu. Z prośbą do dyrektora szkoły zwrócić się również mogą rodzice ucznia (prawni opiekunowie) lub nauczyciel-wychowawca.
Procedura:
11.1. pisemną prośbą wraz z uzasadnieniem nieobecności należy złożyć nie później niż 1 dzień po upływie terminu egzaminu,
11.2. nowy termin egzaminu (egzaminów) uzgadniają: dyrektor szkoły, nauczyciel przedmiotu, rodzice (prawni opiekunowie), nauczyciel-wychowawca i uczeń,
11.3. z uzgodnienia terminu sporządza się notatkę służbową, którą przechowuje dyrektor szkoły, a po przeprowadzeniu egzaminu dołącza do protokołu,
11.4. egzamin dotyczący klasyfikacji śródrocznej (semestralnej) musi odbyć się nie później niż do 30 kwietnia danego roku szkolnego (nie dotyczy klas maturalnych); egzamin dotyczący klasyfikacji rocznej musi się odbyć nie później niż w pierwszych dwóch dniach ostatniego tygodnia sierpnia danego roku szkolnego.

12. Uczeń, który bez usprawiedliwienia nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego śródrocznego zobowiązany jest do zaliczenia i okresu zgodnie z przedmiotowym systemem oceniania.

13. Uczeń, który nie przystąpił bez usprawiedliwienia do egzaminu klasyfikacyjnego rocznego nie uzyskuje promocji do klasy programowo wyższej. Nie ma też prawa do egzaminu poprawkowego.

14. Uczeń, który z egzaminu klasyfikacyjnego w wyniku rocznej klasyfikacji uzyskał ocenę niedostateczną z jednych zajęć edukacyjnych może zdawać egzamin poprawkowy. W wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch zajęć edukacyjnych.

15. Protokół z egzaminu klasyfikacyjnego.

§ 6.Egzamin poprawkowy.

1. Uczeń, który w wyniku rocznej klasyfikacji uzyskał ocenę niedostateczną z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych może zdawać egzamin poprawkowy (nie dotyczy klas kończących). W wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch zajęć edukacyjnych. 
Procedura:
1.1. pisemny wniosek o egzamin poprawkowy składa uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) do dyrektora szkoły nie później niż do momentu rozpoczęcia klasyfikacyjnego posiedzenia rady pedagogicznej w danym semestrze (roku szkolnym),
1.2. w przypadku wniosku o dwa egzaminy poprawkowe rada pedagogiczna podejmuje decyzje w drodze jawnego głosowania zwykłą większością głosów przy obecności minimum 1/2 członków.

2. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz ustnej z wyjątkiem egzaminów z muzyki, plastyki, techniki, informatyki, technologii informacyjnej oraz wychowania fizycznego, z których egzamin powinien mieć przede wszystkim formę ćwiczeń praktycznych.

3. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły. Egzamin odbywa się w ostatnim tygodniu ferii letnich.

Procedura:
3.1. informację o wyznaczonych terminach egzaminów poprawkowych sporządza się na piśmie i pozostawia w sekretariacie szkoły wraz z wymaganiami egzaminacyjnymi zgodnymi z wymaganiami programowymi na ocenę dopuszczającą.

4. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład komisji wchodzą:
4.1). dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący inne stanowisko kierownicze - jako przewodniczący komisji,
4.2). nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne - jako egzaminujący,
4.3). nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne -jako członek komisji.

5. Nauczyciel, o którym mowa w ust.4 pkt.2), może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

6. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający: skład komisji, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne, wynik egzaminu ustalony przez komisję. Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół egzaminu przechowuje się w archiwum szkolnym zgodnie z odrębnymi przepisami.

7. Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, określonym przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września.
Procedura:
7.1. nieobecność na egzaminie poprawkowym musi być usprawiedliwiona przez rodziców (prawnych opiekunów) lub ucznia najpóźniej dzień po wyznaczonym terminie egzaminu.
7.2. pisemny wniosek o ustalenie terminu należy złożyć do dyrektora szkoły równocześnie z usprawiedliwieniem nieobecności

8. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, otrzymuje ocenę niedostateczną, nie otrzymuje promocji i powtarza klasę. Wynik pozytywny egzaminu poprawkowego jest jednoznaczny z uzyskaniem oceny dopuszczającej.

9.  Jeżeli uczeń otrzymał ocenę niedostateczną z przedmiotu realizowanego tylko w I semestrze danego roku szkolnego, co jest równoznaczne z roczną oceną niedostateczną, może on, jego rodzice (prawni opiekunowie) lub nauczyciel-wychowawca: wystąpić o egzamin poprawkowy z danego przedmiotu,
Procedura: patrz: §6, ust. l,

10. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia gimnazjum, rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu etapu edukacyjnego promować ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej.
Procedura:
10.1. pisemny wniosek o uzyskanie promocji mimo nie zdanego egzaminu poprawkowego składa uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) do dyrektora szkoły nie później niż do 30 sierpnia, danego roku szkolnego.
10.2. rada pedagogiczna podejmuje decyzję o promowaniu ucznia w drodze jawnego głosowania zwykłą większością głosów przy obecności minimum 1/2 członków.

11.  Protokół z egzaminu poprawkowego.

§ 7. Ocenianie zachowania ucznia.

1.Ocenianie zachowania ucznia.

1.1) Ocenę zachowania ucznia ustala się wg następującej skali:

 • wzorowe,

 • bardzo dobre,

 • dobre,

 • poprawne,

 • nieodpowiednie,

 • naganne.

Nie dotyczy to ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe. W tym przypadku należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej w tym publicznej poradni specjalistycznej.
1.2) Ocena zachowania powinna uwzględniać w szczególności:

 1. funkcjonowanie ucznia w środowisku szkolnym:

Od ucznia oczekuje się, że będzie:

 • systematycznie i punktualnie uczęszczać na zajęcia szkolne,

 • pamiętać o obowiązku usprawiedliwiania nieobecności, w terminie określonym w statucie szkoły,

 • solidnie przygotowywać się do zajęć i nie przeszkadzać w ich prowadzeniu,

 • nosić potrzebne przybory, pomoce dydaktyczne,

 • aktywnie uczestniczyć w życiu klasy i szkoły,

 • wykazywać się inicjatywą i samodzielnością,

 • przestrzegać obowiązujących zasad bezpieczeństwa w szkole i poza nią,

 • przychodzić w stroju odświętnym na uroczystości szkolne,

 • postępować zgodne z dobrem szkolnej społeczności, dbać o honor i tradycje szkoły,

 • brać udział, w miarę swoich możliwości, w konkursach, olimpiadach przedmiotowych i zawodach sportowych,

 • korzystać, zgodnie ze swoimi zainteresowaniami, z zajęć pozalekcyjnych.

b) respektowanie zasad współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm etycznych:

Uczeń powinien:

 • dbać o czystość i estetykę swego wyglądu,

 • zwracać uwagę na kulturę słowa,

 • być uczciwy wobec kolegów i pracowników szkoły,

 • okazywać szacunek dla poglądów innych,

 • szanować wolność i godność osobistą drugiego człowieka, być prawdomówny i koleżeński,

 • nie ulegać nałogom i nie namawiać do nich innych,

 • dbać o mienie osobiste i szkolne,

 • dbać o czystość i estetykę szkoły oraz otoczenia,

 • godnie, kulturalne zachować się w szkole i poza nią.

1.3) Ocena zachowania nie może mieć wpływu na oceny z zajęć edukacyjnych,
1.4) Ocena zachowania ustalona przez wychowawcę jest ostateczna.
1.5) Za zachowanie ucznia poza szkołą odpowiadają jego rodzice (prawni opiekunowie).

1.6) Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu po raz drugi z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania. Uczeń, któremu po raz trzeci z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej, a uczeń klasy programowo wyższej nie kończy szkoły.

2. Zasady ustalania oceny zachowania ucznia.

Obowiązkiem nauczyciela-wychowawcy klasy jest zapoznanie uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów) ze szczegółowymi kryteriami oceniania uczniów oraz odpowiednimi procedurami.
Procedura
2.1. zapoznanie uczniów:

 1. odczytanie i omówienie zasad oceniania zachowania na pierwszej lekcji do dyspozycji wychowawcy klasy,

 2. dokumentacja: wpis do dziennika lekcyjnego,

2.2. zapoznanie rodziców (prawnych opiekunów):

 1. odczytanie i omówienie zasad oceniania zachowania na pierwszym w danym roku szkolnym zebraniu,

 2. dokumentacja: protokół zebrania.

   

3. Wychowawca klasy ustala ocenę zachowania ucznia w terminie określonym przez dyrektora szkoły.
Procedura:
3.1. wychowawca klasy po zapoznaniu się z:

 1. własnymi notatkami na temat spełniania przez ucznia kryteriów zawartych w §7 ust.l;

 2. zapisami w dzienniku klasowym oraz zeszycie uwag;

 3. obliczonymi przez siebie danymi dotyczącymi frekwencji;

 4. opinią uczniów klasy oraz ocenianego ucznia ustala, zgodnie z proponowaną przez siebie ocenę zachowania ucznia;

3.2. wszyscy nauczyciele uczący w danej klasie są zobowiązani do zapoznania się z zaproponowanymi przez wychowawcę klasy ocenami zachowania, co potwierdzają pisemną akceptacją lub pisemnym podaniem swych uwag i propozycji zmian najpóźniej do dnia o tydzień wyprzedzającego termin posiedzenia klasyfikacyjnego rady pedagogicznej;
3.3. pozostali nauczyciele lub inni pracownicy szkoły, którzy chcieliby mieć wpływ na ocenę zachowania ucznia przekazują swoje informacje ustnie bezpośrednio wychowawcy klasy, który jeśli uzna za konieczne, sporządza odpowiednią notatkę służbową;
3.4. wychowawca klasy po zapoznaniu się z opiniami innych nauczycieli może swą ocenę utrzymać lub zmienić;
3.5. w przypadku dłuższej nieobecności wychowawcy klasy obowiązki jego przejmuje inny nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły.

4. Oceny zachowania ustalone za drugi semestr roku szkolnego są ocenami rocznymi uwzględniającymi zachowanie ucznia w całym roku szkolnym.

5. Wychowawca klasy informuje o ustalonych ocenach zachowania uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów).
Procedura:
5.1. na tydzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej wychowawca:

 1. ustnie informuje ucznia o wystawionej dla niego ocenie zachowania,

 2. wpisuje ocenę do zestawienia zbiorczego i potwierdza wpis podpisem.

5.2. w przypadku nieobecności wychowawcy klasy, jego obowiązki przejmuje inny nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły.

6. Kryteria ocen zachowania ucznia.

a) ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który:

 • wyróżnia się wzorowym stosunkiem do obowiązków szkolnych,

 • przestrzega wszystkich zasad regulaminu szkolnego (maksymalnie 2 godziny nieusprawiedliwione, brak uwag), cechuje go nienaganna kultura osobista w zachowaniu
  i słowie,

 • jest zaangażowany w życie klasy, szkoły, środowiska lokalnego wyróżniając się samodzielnością, inicjatywą i postawą twórczą,

 • godnie reprezentuje szkołę, troszczy się o jej dobre imię i opinię,

 • jest rzetelny, zdyscyplinowany, odpowiedzialny, uczciwy, prawdomówny, godny zaufania, szlachetny, koleżeński, życzliwy, wrażliwy, chętny do pomocy, tolerancyjny, szanuje innych, nie jest obojętny na zło,

b) ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:

 • chętnie angażuje się w życie klasy i szkoły

 • przestrzega zasad regulaminu szkolnego (maksymalnie 5 godzin nieusprawiedliwionych, brak uwag),

 • reprezentuje szkołę, troszczy się o jej dobre imię i opinię,

 • jest koleżeński, uczciwy, zdyscyplinowany, prawdomówny, nie odmawia pomocy innym, punktualny, tolerancyjny,

 • nie jest obojętny na zło,

 • rzetelnie wywiązuje się z obowiązków uczniowskich,

c) ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:

 • wywiązuje się z obowiązków szkolnych,

 • w zasadzie przestrzega postanowień regulaminu szkolnego (troszczy się o mienie szkolne, dopuszcza się maksymalnie 10 godzin nieusprawiedliwionych, sporadyczne spóźnienia
  i uwagi dotyczące zaniedbań uczniowskich obowiązków),

 • angażuje się w życie klasy, jednak oczekuje poleceń i wskazówek,

 • wyróżnia się kulturą osobistą, właściwą postawą wobec nauczycieli, pracowników szkoły, koleżanek i kolegów,

 • jest koleżeński, uczciwy, zdyscyplinowany, prawdomówny, nie odmawia pomocy innym,

d) ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który:

 • wypełnia podstawowe obowiązki szkolne

 • na ogół dobrze wywiązuje się ze swoich zadań, wykazuje jednak pewne skłonności do lekceważenia niektórych zasad (maksymalnie 20 godzin nieusprawiedliwionych, spóźnienia oraz różne uwagi wskazujące na doraźne lekceważenie przez ucznia obowiązków szkolnych poleceń nauczycieli itp.)

 • niechętnie bierze udział w życiu klasy, tylko na wyraźne polecenie nauczyciela, ponadto wymaga kontroli,

 • poprawnie zachowuje się wobec nauczycieli, koleżanek i kolegów – kultura osobista nie budzi zastrzeżeń; raczej stosuje się do poleceń i uwag dotyczących jego postawy uczniowskiej i zachowania,

 • wykazuje najczęściej obojętny stosunek do problemów innych i tego, co dzieje się w jego środowisku,

e) ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który:

 • wykazuje lekceważący stosunek do obowiązków szkolnych,

 • łamie i nadużywa zasad regulaminu szkolnego (duża ilość – do 30 godzin nieusprawiedliwionych, bardzo liczne spóźnienia oraz liczne uwagi),

 • nie przejawia jakiegokolwiek zainteresowania sprawami klasy i szkoły,

 • niewłaściwie zachowuje się wobec nauczycieli, koleżanek i kolegów – charakteryzuje się podstawowym brakiem zasad kultury w relacji z innymi, wykazuje brak szacunku dla zdrowia własnego i innych, jest arogancki, lekceważący, wulgarny,

 • nadużywa swych uczniowskich praw, ignoruje uwagi, nie wykazuje chęci poprawy, wielokrotnie powtarza te same przewinienia,

 • obojętny na zło,

f) ocenę naganną otrzymuje uczeń, który:

 • ignoruje i lekceważy obowiązki szkolne ( powyżej 30 godzin nieusprawiedliwionych),

 • nie przejawia jakiegokolwiek zainteresowania sprawami klasy i szkoły,

 • jest wulgarny, arogancki, lekceważący otoczenie,

 • zachowuje się nagannie wobec nauczycieli, koleżanek i kolegów,

 • ma demoralizujący wpływ na otoczenie,

 • przejawia zachowania nacechowane agresją,

 • jest obojętny na zło.


Uwaga: Ocena zachowania ucznia powinna uwzględniać indywidualne predyspozycje każdego z nich oraz warunki środowiskowe.

§ 8. Zwolnienie ucznia z obowiązkowych zajęć edukacyjnych

1. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji zajęć z wychowania fizycznego, informatyki lub technologii informacyjnej na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.

Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.


Procedura:
1.1. Opinię lekarską należy złożyć do dyrektora szkoły.
1.2. Opinię lekarską należy przedstawić nauczycielowi prowadzącemu zajęcia na pierwszej lekcji, na której obowiązywać ma zwolnienie z tych zajęć.

2. Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, albo niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym niepublicznej poradni specjalistycznej, spełniającej warunki, o których mowa w art. 71b ust. 3b ustawy o systemie oświaty, zwalnia ucznia z wadą słuchu lub z głęboką dysleksją rozwojową z nauki drugiego języka obcego. Zwolnienie może dotyczyć części lub całego okresu kształcenia w danym typie szkoły.
Procedura:
2.1. Wniosek wraz z opinią należy złożyć na piśmie do dyrektora szkoły
2.2. Dyrektor szkoły, po uzyskaniu opinii rady pedagogicznej udziela pisemnej odpowiedzi na wniosek.

3. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z realizacji zajęć o którym mowa w ustępie 1 uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się "zwolniony" albo „zwolniona”.

§ 9. Indywidualny tok nauki.

1. Uczeń, który realizuje indywidualny tok nauki:
1.1). Może w ciągu roku szkolnego realizować program nauczania z zakresu co najmniej dwu klas.
1.2). Może być zwolniony z obowiązku uczestniczenia w zajęciach przewidzianych planem nauczania dla jego klasy.
1.3). Może uczęszczać na wybrane zajęcia edukacyjne do klasy programowo wyższej, w tej lub innej szkole, w szkole wyższego stopnia albo realizować program we własnym zakresie
1.4). Jest klasyfikowany na podstawie egzaminu klasyfikacyjnego zgodnie z §5 ust 5-14 WO

2. Indywidualny program nauki nie może obniżyć wymagań edukacyjnych wynikających ze szkolnego zestawu programów dla danej klasy.

3. Zgody na indywidualny program i tok nauki udziela dyrektor szkoły - na wniosek rodziców lub pełnoletniego ucznia, po uzyskaniu pozytywnej opinii rady pedagogicznej i poradni psychologiczno-pedagogicznej
Procedura:
3.1. Wniosek należy złożyć na piśmie do dyrektora szkoły. 
3.2. Dyrektor szkoły, po uzyskaniu opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej i rady pedagogicznej udziela pisemnej odpowiedzi na wniosek.

§ 10. Tryb zmiany rocznych ocen klasyfikacyjnych

1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą, zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny.
Procedura:
1.1. Wniosek wraz ze szczegółowym uzasadnieniem zastrzeżeń należy złożyć, w terminie nie później niż 7 dni od dnia zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych na piśmie do dyrektora szkoły.
1.2. Dyrektor szkoły ustala stan faktyczny.
1.3. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje, odpowiednią dla rodzaju kwestionowanej oceny, komisję klasyfikacyjną zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych.
1.4. Dyrektor szkoły udziela pisemnej odpowiedzi na wniosek oraz uzgadnia z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami) termin przeprowadzenia postępowania klasyfikacyjnego przez komisję klasyfikacyjną.

2. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że egzamin poprawkowy został przeprowadzony niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu przeprowadzania egzaminu poprawkowego.
Procedura:
2.1. Wniosek wraz ze szczegółowym uzasadnieniem zastrzeżeń należy złożyć, w terminie nie później niż 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego na piśmie do dyrektora szkoły.
2.2. Dalsza procedura jak §10 ust.1 pkt 1.2, 1.3, 1.4.

§ 11. Ewaluacja Wewnątrzszkolnego Oceniania.

 1. Wewnątrzszkolny system oceniania podlega procesowi ewaluacji w celu doskonalenia oraz podnoszenia jakości oceniania.

 2. Ewaluację prowadzi zespół powołany przez dyrektora szkoły oraz nauczyciele w odniesieniu do przedmiotowego oceniania.

 3. Metody ewaluacji stosowane w szkole:

  1. rozmowy, wywiady i ankiety skierowane do nauczycieli, rodziców, uczniów i absolwentów szkoły,

  2. arkusze samooceny dla nauczycieli i uczniów,

  3. arkusze obserwacji zajęć edukacyjnych,

  4. szkolne badania osiągnięć uczniów.

 1. Ewaluacji dokonuje się w terminach:

  1. na początku i na końcu etapu kształcenia,

  2. na bieżąco i podczas roku szkolnego (ewaluacja kształtująca),

  3. na koniec roku szkolnego (ewaluacja sumująca).

 2. Odbiorcami ewaluacji są członkowie rady pedagogicznej, rady rodziców oraz samorządu uczniowskiego.

§ 12. Zmiany w Wewnątrzszkolnym Ocenianiu.

Rada pedagogiczna odpowiednią uchwałą może wprowadzić przed rozpoczęciem roku szkolnego zmiany w wewnątrzszkolnym ocenianiu.