Koncepcja pracy szkoły

KONCEPCJA PRACY

Zespołu Szkół Technicznych im inż. T. Tańskiego w Słubicach

w roku szkolnym 2015/2020

Motto:

Mądrość uzależniona jest od trzech rzeczy:

osobowości, wiedzy, samokontroli ”.

Arystoteles

 1. Podstawa prawna opracowania Koncepcji:

Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.),

Ustawa z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U . z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U. z 2009 r. Nr 168, poz. 1324) – załącznik,

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U . z 2009 r. Nr 4, poz. 17),

Statut Zespołu Szkół Technicznych w Słubicach.

 1. Koncepcja pracy szkoły została opracowana także w oparciu o:

  • analizę i modyfikację Programu rozwoju szkoły,

  • wnioski Zespołów Przedmiotów Ogólnokształcących,

  • wnioski Zespołów Przedmiotów Zawodowych,

  • wnioski Zespołów Wychowawczych,

  • wnioski zespołów zadaniowych,

  • wnioski z nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły,

  • uwagi i spostrzeżenia nauczycieli, uczniów i rodziców,

  • wyniki ewaluacji wewnętrznej w roku szkolnym 2014/2015.

 2. Sposób utworzenia Koncepcji:

  • 23 czerwca 2015 roku na RP powołano zespół do opracowania koncepcji pracy szkoły na rok szkolny 2014/2015,

  • przedstawienie wstępnej Koncepcji pracy szkoły na RP w dniu 31 sierpnia 2015 roku,

  • przedstawienie Koncepcji pracy szkoły na RP w dniu 15 września 2015 roku,

  • przedstawienie Koncepcji pracy szkoły na zebraniu Rady Rodziców
   w dniu 23 września 2015 roku.

 3. Sposób upublicznienia Koncepcji:

  • zmieszczenie na stronie internetowej szkoły,

  • umieszczenie w bibliotece szkolnej

 4. Sposób zapoznania z Koncepcją:

  • uczniowie – na godzinach wychowawczych,

  • nauczyciele – podczas Rady Pedagogicznej,

  • Rodzice – podczas zebrań informacyjnych.

WIZJA SZKOŁY

Zespół Szkół Technicznych im inż. T. Tańskiego w Słubicach jest szkołą ponadgimnazjalną, zapewniającą swoim uczniom optymalne warunki pełnego rozwoju na poziomie zasadniczym i technicznym.

Jest szkołą bezpieczną i przyjazną.

Tworzy atmosferę tolerancji i szacunku dla innych.

Wychowuje w duchu ogólnie akceptowanych, jasnych zasad etycznych, wartości, norm, postaw.

Rozbudza wrażliwość, świadomość siebie i swojego systemu wartości, zainteresowanie ludźmi, sprawami społecznymi, poczucie odpowiedzialności. Jest szkołą nowoczesną, otwartą na działania innowacyjne, których celem jest dostosowanie do potrzeb i wyzwań współczesnego świata.

Dba o wszechstronne wykształcenie, wysoki poziom nauczania. Zapewnia dobre przygotowanie do matury i egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe. Posiada szeroką ofertę zajęć pozalekcyjnych umożliwiającą rozwijanie zainteresowań, wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży oraz zaplecze, które ułatwia realizację wyznaczonych celów i zadań.

Proces wychowania i nauczania odbywa się przy pełnej współpracy i zaangażowaniu rodziców. Nasze zadania realizujemy we współdziałaniu z szeroko rozumianym środowiskiem lokalnym, samorządowym, oświatowym i akademickim.

Promujemy placówkę w szkołach gimnazjach miasta i powiatu. Ofertę edukacyjną dopasowujemy do zmieniających się warunków na rynku pracy, doskonalimy swoje umiejętności, troszczymy się o efektywność podejmowanych działań.

Kultywujemy tradycje szkoły i dbamy o jej wizerunek. Realizujemy różnorodne projekty wspierające proces edukacyjny i wychowawczy.

Efektem naszego wychowania jest świadomy Polak, patriota, wrażliwy człowiek, obywatel zjednoczonej Europy, który jest przygotowany do podjęcia pracy zawodowej w kraju i poza jego granicami, realizuje się w życiu rodzinnym, społecznym i gospodarczym.

MISJA SZKOŁY

Jesteśmy społecznością nauczycieli, pracowników niepedagogicznych, uczniów i rodziców wykonującą swoje działania w oparciu o wartości takie jak: mądrość, uczciwość i szeroko rozumiane dobro jednostki oraz ogółu. Stwarzamy warunki do wszechstronnego rozwoju, kształtujemy interdyscyplinarne umiejętności, kreujemy postawy twórcze, aktywne i nacechowane wartościami humanistycznymi. W zakresie:

- kształcenia

 • Stosujemy aktywizujące metody nauczania,

 • Wykorzystujemy technologię informacyjną,

 • Wspieramy uczniów z trudnościami edukacyjnymi,

 • Zapewniamy rozwój zainteresowań i zdolności,

 • Stosujemy motywacyjny system oceniania uczniów,

 • Proponujemy zróżnicowane zajęcia pozalekcyjne,

 • Stosujemy korelację międzyprzedmiotową,

 • Współpracujemy z lokalnymi przedsiębiorstwami w zakresie organizowania praktyk zawodowych i zajęć praktycznych,

 • Systematycznie mierzymy jakość pracy placówki poprzez testy diagnostyczne, egzaminy maturalne, egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe, badania osiągnięć edukacyjnych, hospitacje, lekcje otwarte.

- wychowania i opieki

 • Stwarzamy atmosferę przyjazną każdemu uczniowi,

 • Wdrażamy programy profilaktyczne,

 • Stosujemy zasadę indywidualizacji procesu nauczania,

 • Współpracujemy z rodzicami lub opiekunami prawnymi uczniów,

 • Respektujemy zasadę demokratycznego funkcjonowania społeczności uczniowskiej.

- zarządzania i organizacji

 1. Współpracujemy z organem prowadzącym szkołę, wspólnie ustalamy kierunki rozwoju,

 2. Dbamy o właściwą organizację pracy szkoły, inspirującą do działań twórczych,

 3. Zapewniamy kadrze możliwość rozwoju przez zewnętrzne formy doskonalenia zawodowego,

 4. Tworzymy inspirujący do działania i motywacyjny system nadzoru pedagogicznego,

 5. Właściwie dokumentujemy pracę szkoły,

 6. Dbamy o pozytywne stosunki międzyludzkie.

Naszym celem jest:

 1. Stymulowanie procesu rozwoju osobowości i dojrzewania ucznia do dorosłego życia, kształcenie pożądanych postaw moralnych, rodzinnych, społecznych i obywatelskich.

 2. Wyposażenie ucznia w procesie kształcenia w kompetencje umożliwiające samodzielne zaspokojenie aspiracji życiowych i zawodowych.

Realizacji celu nadrzędnego służy:

 1. Rozbudzenie w procesie wychowania wrażliwości moralnej, estetycznej i kulturowej, doskonalenie się, stałe pogłębianie życia duchowego i rozwijanie własnych zainteresowań.

 2. Ukształtowanie umiejętności zawodowych absolwentów zgodnych ze standardami wybranych specjalności.

 3. Rozbudzenie potrzeb i nawyków intelektualnych oraz aspiracji życiowych.

 4. Wyzwolenie potrzeby stałego podnoszenia poziomu wiedzy, umiejętności i kwalifikacji.

 5. Wdrożenie do samodzielnej pracy umysłowej i wyposażenie w umiejętność korzystania z informacji i przetwarzania informacji.

 6. Przygotowanie do kontynuowania nauki w szkołach wyższych różnego typu.

 7. Ułatwienie odnalezienia sensu życia w harmonii ze społeczeństwem i przyrodą.

 8. Ukształtowanie człowieka odczuwającego więź z tradycją (historią i kulturą), przywiązanego do demokracji i wolności.

 9. Wyzwolenie postawy kreatywnej wobec wyzwań współczesności.

 10. Określenie celów życiowych na miarę możliwości, wiary w te możliwości i odwagi w głoszeniu i bronieniu własnych poglądów.

 11. Zapobieganie postawom skrajnie egoistycznych.

 12. Przygotowanie do pracy w zespole.

 1. CHARAKTERYSTYKA SZKOŁY

Szkoła kontynuując najlepsze tradycje dydaktyczne i wychowawcze:

 • przygotowuje uczniów do dalszych etapów kształcenia oraz pracy w dziedzinach istotnych dla rozwoju gospodarki kraju;

 • przygotowuje kadry dla potrzeb szeroko rozumianego sektora mechanicznego na poziomie technikum i szkoły zasadniczej;

 • skupia się na dążeniu do zapewnienia postępu w rozwoju każdego ucznia i osiągania przez niego sukcesu;

 • tworzy optymalne warunki do rozwoju zawodowego kadry pedagogicznej, umożliwia jej twórczą samorealizację;

 • organizuje środowisko wychowawcze, które wspiera ucznia i udziela pomocy w trudnych dla niego sytuacjach;

 • proponuje ofertę zajęć pozalekcyjnych;

 • doskonali proces nauczania – uczenia się poprzez wprowadzanie innowacji;

 • zacieśnia współpracę z rodzicami i środowiskiem;

 • systematycznie unowocześnia i uzupełnia bazę materialną;

 • zapewnia pełne bezpieczeństwo swoim wychowankom oraz wszystkim pracownikom;

 • jest otwarta na potrzeby wszystkich podmiotów szkoły i środowiska;

 • uczy młodych ludzi odpowiedzialności za siebie oraz swoją Małą i Wielką Ojczyznę.

 1. Dane ogólne szkoły.

Zespół Szkół Technicznych im inż. T. Tańskiego w Słubicach jest jedyną specjalistyczną placówką w naszym regionie kształcącą w zawodach mechanicznych, informatycznych i spedycyjnych. Kierunki nauczania są dostosowane przede wszystkim do potrzeb rynku pracy.

W chwili obecnej szkoła kształci w zawodach:

technikum 4-letnie:

- technik pojazdów samochodowych

- technik spedytor

- technik informatyk

zasadnicza szkoła zawodowa:

- w klasach wielozawodowych

 1. Historia i tradycja szkoły.

Szkoła Nasza istnieje już 53 lat. We wrześniu 1962 roku powstała Zasadnicza Szkoła Zawodowa, która rozpoczęła kształcenie specjalistów mogących w niedalekiej przyszłości zaspokoić podstawowe potrzeby kadrowe zakładów pracy, takich jak: Przedsiębiorstwo Przewozów Międzynarodowych ,,PEKAES" w Słubicach, Słubickie Fabryki Mebli, Państwowy Ośrodek Maszyn w Rzepinie, warsztaty ślusarsko mechaniczne i elektryczne wchodzące w skład innych zakładów. Szkoła stała się szkołą wielobranżową, z następującymi specjalnościami: mechanik samochodowy, mechanik ciągnikowy, ślusarz, tokarz, monter urządzeń chłodniczych, elektromonter, kierowca i stolarz. Początkowo szkoła wraz z internatem znajdowała się przy ulicy Mirosławskiego 1 i 1 Maja 6, natomiast warsztaty szkolne przy Dąbrówki 5 i przy ul. Kościuszki 19.W tym samym czasie budowana była nowa szkoła . Zarządzeniem Kuratora Okręgu Szkolnego w Zielonej Górze zgodnie z decyzją Ministra Oświaty i Szkolnictwa Wyższego w 1970 roku otwarto Technikum Samochodowe a w 1971 roku Średnią Szkołę Zawodową której decyzją z dnia 7 lipca 1972 roku nadano imię inż. Tadeusza Tańskiego. Wkrótce bo już 24 sierpnia tego samego roku powołano Zespół Szkól Zawodowych w skład którego weszły : Technikum Samochodowe po ZSZ dla nie pracujących, Technikum Samochodowe po ZSZ dla pracujących, Liceum Zawodowe dla nie pracujących, Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla nie pracujących i Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla pracujących. Poprawa warunków lokalowych pozwoliła na rozwój nowych form kształcenia dla zmieniających się potrzeb społecznych. Utworzony w 1972 r Zespół Szkół Zawodowych został w późniejszym czasie przemianowany na Zespół Szkól Samochodowych. Dokonano likwidacji specjalności mechanik maszyn rolniczych a na wniosek władz lokalnych wynikających z potrzeb gospodarki uruchomiono specjalność ślusarz – spawacz. W 1975r w skład Zespołu Szkół Samochodowych wchodziły następujące typy szkół i kierunki kształcenia : Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla młodzieży niepracującej - kierowca mechanik (3 oddziały), mechanik pojazdów samochodowych (3 oddziały), elektromechanik (2 oddziały), ślusarz - spawacz (1 oddział), Zasadnicza Szkoła Dokształcająca - wielozawodowa (2 oddziały), Liceum Zawodowe - mechanik pojazdów drogowych (4 oddziały), Technikum Samochodowe na podbudowie ZSZ- naprawa i eksploatacja pojazdów samochodowych (3 oddziały), Technikum Samochodowe dla pracujących - naprawa i eksploatacja pojazdów samochodowych (1 oddział).

W 1989 roku do Zespołu Szkół Samochodowych zostało włączone 5 letnie Technikum Samochodowe na podbudowie szkoły podstawowej o kierunku: naprawa i eksploatacja pojazdów samochodowych

W roku szkolnym 2000/2001 powołano Liceum Techniczne a rok później Szkołę Policealną dla młodzieży i dla dorosłych kształcąca w zawodzie technik informatyk.

W roku 2002 Uchwałą Rady Powiatu Słubickiego przekształcono dotychczasowy Zespól Szkół Samochodowych im inż. Tadeusza Tańskiego w Zespół Szkól Technicznych im inż. Tadeusza Tańskiego.

Następnym etapem reorganizacji była reforma szkolnictwa, gdzie podbudową Technikum zaczęło być gimnazjum. W roku szkolnym 2002/2003 na podbudowie gimnazjum powstało 4-letnie Technikum nr 2 o rozwijających się kierunkach kształcenia: technik mechanik, technik informatyk, później technik spedytor i technik pojazdów samochodowych. Powstało również II Liceum Profilowane kształcące młodzież w profilu mechatronicznym i transportowo spedycyjnym obecnie nie istniejące. W pionie Zasadniczej Szkoły Zawodowej młodzież kształci w klasach wielozawodowych w różnych zawodach: murarz, stolarz, piekarz kucharz małej gastronomii cukiernik fryzjer, malarz, tapeciarz, elektryk i innych .

W 2003 roku do Zespołu Szkół Technicznych włączono Publiczne Gimnazjum dla Dorosłych.

Ambicją szkoły jest jej dalszy aktywny rozwój, a celem zaspokajanie wszystkich oczekiwań mieszkańców, co jest możliwe, ponieważ szkoła posiada wykwalifikowaną, prężną, otwartą na zmiany kadrę pedagogiczną, zaangażowanych w pracę szkoły rodziców i przedsiębiorczą kadrę kierowniczą oraz chętnych do uczenia się w niej uczniów.

 1. Lokalizacja.

Szkoła usytuowana jest w centrum miasta Słubic Otoczona czterema ulicami. W pobliżu znajduje się wiele instytucji. Nieopodal usytuowany jest również przystanek PKS. Dzięki temu młodzież z pobliskich okolic ma ułatwiony dojazd do szkoły. Atrakcją dla młodzieży interesującej się sportem jest Ośrodek Sportu i Rekreacji .W różnorodnych zajęciach sportowych biorą udział uczniowie mieszkający w internacie szkolnym.

Geograficznie miasto Słubice leży nad Odrą na ziemi lubuskiej, na granicy z Niemcami. Miasto zamieszkuje 18.148 (stan na 2011). Wraz z Frankfurtem nad Odrą tworzy aglomeracje transgraniczną liczącą ok. 85 tys. mieszkańców. Jest to ośrodek akademicki z siedzibą Collegium Polonicum, wspólnej jednostki dydaktyczno-naukowej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Europejskiego Uniwersytetu Viadrina we Frankfurcie nad Odrą.

Znajduje się tu historyczny Stadion Olimpijski oraz inne atrakcje turystyczne, między innymi cmentarz żydowski – jeden z najstarszych w Europie, pierwsza wzmianka o nim pochodzi z 1399 roku, zabytki architektury, ścieżka rowerowa na Promenadzie Nadodrzańskiej, szlaki turystyczne, oraz rezerwat przyrody i wiele innych. Część miasta objęta jest obszarem Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, należy ono również do Euroregionu Pro Europa Viadrina. Słubice są ponadto członkiem Związku Miast Polskich.

W ostatnich latach priorytetem w działaniach władz powiatowych i gminy było udoskonalenie bazy placówek oświatowych i danie różnych możliwości kształcenia się miejscowym dzieciom, młodzieży i dorosłym.

 1. Kadra szkoły.

Na wysoką jakość pracy szkoły składa się dorobek 40 nauczycieli. Największą grupę stanowią nauczyciele dyplomowani i mianowani. Nauczyciele systematycznie zdobywają kolejne stopnie awansu zawodowego, doskonalą swoją wiedzę i umiejętności poprzez aktywne uczestnictwo w formach wewnętrznych (WDN, posiedzenia rady pedagogicznej, spotkania zespołów, warsztaty, spotkania z rodzicami) oraz w formach zewnętrznych (studia podyplomowe, kursy doskonalące, konferencje, spotkania metodyczne, warsztaty a także formy szkoleń on line). Realizują różne projekty, programy edukacyjne.

Struktura zatrudnionych nauczycieli przedstawia się następująco:

 1. według zatrudnienia:

a) nauczyciele pełnoetatowi – 28 osób

b) nauczyciele niepełnozatrudnieni – 12 osób w tym dochodzących – 8 osób

 1. według stażu pracy w szkolnictwie:

a) ponad 30 – letni staż pracy – 8 osoby

b) ponad 20 – letni staż pracy – 12 osób

c) ponad 10 – letni staż pracy – 8 osób

d) ponad 5 – letni staż pracy – 10 osób

e) młodzi nauczyciele (do 5 lat) – 2 osób

 1. według stopnia awansu zawodowego:

a) nauczyciele dyplomowani – 14 osób

b) nauczyciele mianowani – 20 osób

c) nauczyciele kontraktowi – 6 osób

d) nauczyciele stażyści – 0 osoby

4) według kwalifikacji:

a) nauczyciele z tytułem magistra z przygotowaniem pedagogicznym – 39 osób,

b) PST – 1

Zatrudnieni nauczyciele to wysoko wykwalifikowani specjaliści, profesjonalnie przygotowani do pracy w szkole ponadgimnazjalnej.

 1. Baza szkoły.

Efektywne nauczanie w Zespole Szkół Technicznych w Słubicach możliwe jest dzięki odpowiedniej bazie lokalowej oraz bazie dydaktycznej, która stale jest rozwijana i unowocześniania.

Szkoła jest to budynek wolnostojący z dwiema kondygnacjami i z salą gimnastyczną oraz budynek wolnostojący z pracownią spedycyjną (spełniającą wymogi egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie: kwalifikacja A.28), 2 pracowniami informatycznymi (spełniającymi wymogi egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie: kwalifikacje E.12 i E.13), pracownią pojazdów samochodowych (spełniającą wymogi egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie: kwalifikacje M.12 i M.18), gabinetem do nauczania edukacji dla bezpieczeństwa, siłownią , salą do ćwiczeń , dziesięciostanowiskową strzelnicą pneumatyczną . Kolejny budynek w którym znajdują się gabinety do nauczania religii i geografii, przedmiotów zawodowych, stacja kontroli pojazdów, oraz działy zajęć praktycznych: ślusarnia, stolarnia , dwa działy naprawy pojazdów.

W budynku głównym szkoły na parterze znajdują się pracownie j. polskiego i przedmiotów zawodowych . Pozostałe pomieszczenia to gabinety, świetlica, biblioteka, kawiarenka internetowa, pokój nauczycielski i pomieszczenia socjalne. Pierwsze piętro zajmują następujące pracownie: historyczna, polonistyczna, języka angielskiego, języka niemieckiego, trzy pracownie komputerowe, fizyko - chemiczna i  matematyczna.

Szkoła posiada również bibliotekę z bogatym księgozbiorem, który jest wzbogacany zgodnie z zapotrzebowaniem uczniów i nauczycieli, oraz ogólnodostępnym dla uczniów centrum multimedialnym, co pozwala na pełne korzystanie z technologii informacyjnych.

Wokół szkoły utworzono funkcjonalne ciągi komunikacyjne, estetycznie zagospodarowano tereny zielone posesji. Odnowiono elewację budynków szkolnych i gospodarczych.

 1. Uczniowie.

Środowisko, z którego pochodzi młodzież kształcąca się w Zespole Szkół Technicznych w Słubicach jest zróżnicowane. Ponad połowa uczniów pochodzi ze środowiska wiejskiego. Sytuacja materialna większości rodzin, z których pochodzi nasza młodzież jest trudna. Wiele rodzin korzysta z pomocy materialnej przyznawanej przez MOPS. Niektórzy rodzice emigrują za granicę w celach zarobkowych. Wiąże się to z zagrożeniem poczucia bezpieczeństwa wśród dojrzewającej młodzieży. Niskie zarobki i brak perspektyw życiowych są często przyczyną anomii społecznej. Zaniedbania środowiskowe są przyczyną niskiej motywacji do nauki. Do szkoły uczęszcza także młodzież, która swoją lepszą przyszłość upatruje w szybko podjętej pracy zarobkowej. Zaraz po zakończeniu edukacji szkolnej planuje podjęcie pracy (przeważnie za granicą) w celu podwyższenia standardu życia. Kolejna grupa młodzieży podejmuje pracę dorywczą, bądź w ciągu roku szkolnego (młodzież ZSZ), bądź w trakcie wakacji. Dzieje się tak z powodu niedostatków finansowych lub zmiany stosunku do wartości. Uczniowie uczęszczający do technikum często posiadają lepszą sytuację materialną, są bardziej zmotywowani do dłuższego procesu nauki, planują kontynuowanie edukacji na studiach wyższych (rodzice tej grupy uczniów w większości posiadają wykształcenie średnie).

 1. CELE SZKOŁY

 1. Cele ogólne.

Szkoła realizuje cele określone w ustawie z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (z późniejszymi zmianami) oraz wydanych na jej podstawie przepisach wykonawczych, a w szczególności respektuje zasady nauk pedagogicznych, przepisy prawa, Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej a także zobowiązania wynikające z Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka ONZ, Deklaracji Praw Dziecka ONZ, Międzynarodowego Pakietu Praw Obywatelskich i Politycznych oraz Konwencji o Prawach Dziecka.

 1. Zapewnia uczniom możliwość pełnego rozwoju umysłowego, moralnego, emocjonalnego i fizycznego w zgodzie z ich potrzebami i możliwościami psychofizycznymi w warunkach poszanowania ich godności osobistej oraz wolności światopoglądowej i wyznaniowej.

 2. Umożliwia uczniom zdobywanie wiedzy i umiejętności:

 • w przypadku zasadniczej szkoły zawodowej do uzyskania dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminu, a także dalsze kształcenie w szkołach umożliwiających uzyskanie świadectwa dojrzałości,

 • w przypadku technikum do uzyskania dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie po zdaniu egzaminu, a także umożliwiających uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego.

 1. Umożliwia absolwentom dokonanie świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia.

 2. Zapewniająca odpowiednią współpracę między nauczycielami, uczniami, rodzicami innymi pracownikami szkoły i dyrekcją szkoły.

 3. Zapobiegająca oraz zwalczająca negatywne zachowania i niepożądane postawy wśród uczniów zgodnie z ogólnie przyjętymi normami moralnymi, obyczajowymi i prawem (eliminuje zachowania przeciwspołeczne).

 4. Umożliwia rozwijanie zainteresowań poznawczych, społecznych, artystycznych i sportowych uczniów.

 5. Kształtuje środowisko wychowawcze stosownie do warunków i wieku, sprzyjające wszechstronnemu rozwojowi uczniów.

 6. Sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich rozwoju emocjonalnego i potrzeb oraz możliwości szkoły poprzez realizację treści przewidzianych w szkolnym planie nauczania, w Szkolnym Programie Wychowawczym i Szkolnym Programie Profilaktyki.

 7. Umożliwia uczniom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej, religijnej.

 8. Udziela uczniom potrzebującym pomocy psychologicznej i pedagogicznej.

 9. Umożliwia prawidłowy rozwój psychiczny uczniów.

 10. Oferta edukacyjna umożliwia rozwój zainteresowań uczniów i odpowiada potrzebom rynku pracy.

 11. Sprawdzanie i ocenianie osiągnięć szkolnych polega na stosowaniu określonych kryteriów i norm oceny, narzędzi pomiaru dydaktycznego tak by uświadomić uczniowi poziom jego osiągnięć w stosunku do wymagań edukacyjnych, wdrażać go do systematycznej pracy, samokontroli i samooceny.

 12. Nauczyciel jako doradca wspiera ucznia w podejmowaniu przez niego decyzji w wyborze najkorzystniejszej opcji.

 1. MODEL ABSOLWENTA

Obowiązkiem szkoły w obecnych czasach jest wypracowanie takiego modelu absolwenta, aby miał możliwości rozwoju osobowości, swoich uzdolnień i umiejętności, zdobywania dalszego wykształcenia poprzez kształcenie ustawiczne.

Absolwenta Zespołu Szkół Technicznych w Słubicach musi charakteryzować:

 • odpowiednia wiedza i umiejętności, które zapewnią mu podjęcie nauki na wyższym etapie edukacyjnym w szkole wybranej przez siebie lub na szybkie znalezienie pracy w zawodzie wyuczonym lub pokrewnym

 • sprawne posługiwanie się co najmniej jednym językiem obcym,

 • umiejętność wykorzystywania środków multimedialnych do nauki i pracy,

 • umiejętność wykorzystywanie technologii informatycznej w nauce i pracy,

 • umiejętność pracy zespołowej, kreatywność, przedsiębiorczość, odpowiedzialność, obowiązkowość,

 • nawyk stałego uczenia się i doskonalenia swoich umiejętności,

 • umiejętność komunikowania się z innymi,

 • wysoka kultura osobista i wysokie morale, wrażliwość na drugiego człowieka, chęć
  i potrzeba niesienia pomocy,

 • dbałość o zdrowie, higienę, estetykę własną i otoczenia,

 • umiejętność korzystania z dóbr kultury, uczestnictwo w życiu kulturalnym a nawet tworzenie go,

 • szacunek dla przyrody i otoczenia, postawa proekologiczna,

 • szacunek dla rodziny i właściwe przygotowane do pełnienia określonych ról /macierzyńskiej lub ojcowskiej/,

 • respekt dla pozytywnych i trwałych wartości ogólnoludzkich,

 • umiejętność życia w zgodzie z samym sobą, z innymi i ze światem,

 • świadomość konieczności współpracy i integrowania się z innymi w zjednoczonej Europie przy zachowaniu poczucia własnej tożsamości i odrębności narodowej.

Ponadto absolwent Zespołu Szkół Technicznych w Słubicach musi:

 • uzyskać taki zasób wiedzy i kompetencji, który pozwoli mu na samorealizowanie się
  w życiu,

 • wyrobić umiejętność wykorzystywania zdobytej wiedzy i chęć ustawicznego jej podnoszenia i pogłębiania,

 • będzie umiał przedstawić swoje prawa, racje, pójść na kompromis, ale nie będzie się wyrzekał własnego zdania,

 • będzie dobrym negocjatorem,

 • będzie kreatywnym członkiem współczesnej społeczności zarówno w miejscu zamieszkania jak i w pracy,

 • będzie umiał pracować samodzielnie i w grupie, być dobrym organizatorem pracy,

 • będzie dobrze przygotowany do podejmowania samodzielnych decyzji i inicjatyw,

 • będzie dobrze przygotowany do skutecznego poszukiwania pracy,

 • będzie człowiekiem dobrze przygotowanym do życia.

 1. PLAN DZIAŁANIA SZKOŁY

 1. Pierwszy obszar: Baza szkoły

 1. Zakładane cele w zakresie poprawy bazy szkoły na planowany okres:

  • organizacja pracowni spedycyjnej (kwalifikacja A.29) oraz doposażenie już istniejącej (kwalifikacja A.28) w nowe komputery,

  • organizacja pracowni pojazdów samochodowych (kwalifikacja M.42 – doposażenie w komputery),

  • doposażenie pracowni informatycznej w komputery (kwalifikacja E.13),

  • systematyczne remonty- zakup środków audiowizualnych i innych pomocy dydaktycznych potrzebnych do nowoczesnego kształcenia młodzieży,

  • rozbudowa księgozbioru fachowego biblioteki szkolnej,

  • systematyczne doposażenie klas lekcyjnych w sprzęt audiowizualny,

  • systematyczna modernizacja istniejących pracowni (spedycyjnej, informatycznej i pojazdów samochodowych).

 1. kryteria sukcesu w planowanym obszarze:

 • dobrze wyposażone pracownie specjalistyczne,

 • sprawne i profesjonalnie działające pracownie komputerowe,

 • estetycznie zagospodarowane tereny wokół szkoły,

 • dobrze wyposażona w księgozbiór fachowy biblioteka szkolna,

 • dostępność fachowych pomocy dydaktycznych.

 1. Drugi obszar: Organizacja pracy szkoły i zarządzanie szkołą

 • zakładane cele w zakresie usprawnienia funkcjonowania szkoły w planowanym okresie; zmiany w zakresie zasad zarządzania szkołą:

1. Kontrola sposobu wykorzystania godzin, o których mowa w art. 42 ust. 2 lit. a i b ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela
(Dz. U. z 2006 r., Nr 97, poz. 674 z późn. zm.).

2. Monitorowanie procesów zachodzących w szkole:

  • diagnozy dydaktyczne i wychowawcze,

  • współpraca z firmami z branży transportowo-spedycyjnej, informatycznej i mechaniki pojazdów samochodowych,

  • współpraca z pracodawcami na lokalnym rynku pracy,

  • angażowanie rodziców do współuczestnictwa w realizacji zadań szkoły.

4. Kontrola prawidłowości dopuszczania do użytku w technikum i zasadniczej szkole zawodowej dla młodzieży programu nauczania dla zawodu.

5. Prowadzenie działań na rzecz podnoszenia efektów kształcenia:

 • monitorowanie realizacji prawidłowej liczby godzin podstawy programowej,

 • monitorowanie dzienników lekcyjnych,

 • monitorowanie dzienników w ramach realizacji godziny karcianej.

6. Wzrost poczucia bezpieczeństwa wśród uczniów ZST.

7. Przeciwdziałanie absencji uczniów.

 • Kryteria sukcesu w planowanym obszarze:

 • poprawa wyników nauczania,

 • wzrost frekwencji uczniów,

 • uczeń zostanie wyposażony w następującą wiedzę i umiejętności:

 • zna konsekwencje zachowań agresywnych w aspekcie indywidualnym, społecznym, prawnym,

 • potrafi w sposób konstruktywny zaspokajać swoje potrzeby fizyczne, psychiczne, społeczne i duchowe,

 • promuje pozytywne wzory postaw i zachowań w otoczeniu,

 • wie jak radzić sobie z emocjami,

 • dba o swoje zdrowie psychiczne,

 • prowadzi zdrowy styl życia,

 • dokonuje świadomego wyboru zachowań prozdrowotnych,

 • radzi sobie w sytuacjach trudnych,

 • zna przyczyny i zasady profilaktyki AIDS,

 • zna skutki palenia papierosów, picia alkoholu, zażywania narkotyków,

 • potrafi scharakteryzować anoreksję , bulimię,

 • wie jak bronić się przed zwerbowaniem do sekty,

 • potrafi zaplanować własną karierę zawodową,

 • zna lokalny rynek pracy,

 • potrafi efektywnie poszukiwać pracy,

 • wie gdzie zdobyć informacje umożliwiające właściwy wybór zawodu,

 • wie jak zadbać o bezpieczeństwo w komunikacji drogowej,

 • ma ugruntowane poczucie tożsamości narodowej,

 • przestrzega zasad dobrych obyczajów i kultury,

 • jest tolerancyjny, odpowiedzialny, i otwarty na innych,

 • potrafi skutecznie komunikować się z otoczeniem,

 • zachowuje się asertywnie,

 • potrafi pracować w zespole i podejmować decyzje grupowe,

 • w twórczy sposób rozwiązuje konflikty,

 • jest przedsiębiorczy, wykazuje inicjatywę, kreatywność,

 • potrafi kierować swoim rozwojem,

 • korzysta z różnych źródeł wiedzy,

 • jest świadomym użytkownikiem kultury,

 • stosuje najnowsze zdobycze rewolucji technologicznej,

 • cel osiąga na drodze uczciwości, swojego zaangażowania w pracy,

 • zna swoje mocne i słabe strony,

 • jest wyposażony w podstawową wiedzę o uzależnieniach i potrafi świadomie ich unikać,

 • zna sposoby pokonywania stresu.

 • Zadania do realizacji:

Lp.

Rodzaj zadania

Formy realizacji

Termin

realizacji

Osoba odpowiedzialna - realizatorzy

Dokumentacja zadania – potwierdzająca realizację

Uwagi

1.

Monitorowanie sposobu wykorzystania godzin, o których mowa w art. 42 ust. 2 lit. a i b ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r., Nr 97, poz. 674 z późn. zm.).

Sprawdzanie dzienników zajęć dodatkowych, obserwacje zajęć, konsultacje indywidualne oraz grupowe podczas prac zespołów wychowawczych.

Styczeń –Czerwiec

Wicedyrektor

Dzienniki zajęć dodatkowych, karty obserwacji, karty wycieczki,

Inna dokumentacja w zależności od formy zajęć.

 

2.

Procesy zachodzące w szkole .

Diagnozy dydaktyczne i wychowawcze

Sprawdzenie poziomu wiedzy uczniów przychodzących do szkoły „Diagnoza na wejściu”

Sprawdzenie wiedzy nabytej po klasie pierwszej, drugiej, trzeciej Technikum

Zbadanie umiejętności zawodowych klas ZSZ

Zbadanie umiejętności zawodowych klas czwartych Technikum i klas kończących ZSZ

Zbadanie poziomu wiedzy uczniów i stanu przygotowania do matury- matura próbna

Zbadanie poziomu wiedzy uczniów i stanu przygotowania do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie - egzamin próbny

Egzamin maturalny

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe

Badanie opinii rodziców, nauczycieli i pracowników na temat szkoły

Badania diagnozujące zjawiska patologiczne zachodzące wśród młodzieży:

 • zjawisko narkomanii,

 • zjawisko przemocy,

 • Mój stosunek do wartości”;

 • Moja motywacja do zaprzestania palenia”.

Ewaluacja Programu Profilaktycznego.

Ewaluacja Programu Wychowawczego

Testy opracowane przez nauczycieli poszczególnych przedmiotów

Testy opracowane przez nauczycieli poszczególnych przedmiotów

zawodowych

Testy opracowane przez nauczycieli poszczególnych przedmiotów

Testy opracowane przez nauczycieli poszczególnych przedmiotów

Arkusze egzaminacyjne, nagrania.

Testy opracowane przez nauczycieli poszczególnych przedmiotów zawodowych

Przeprowadzenie pisemnego i ustnego egzaminu maturalnego

Przeprowadzenie egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

Ankiety, wywiady, informacje zwrotne, obserwacje.

Ankiety, wywiady, informacje zwrotne, obserwacje.

Ankiety, wywiady, informacje zwrotne, obserwacje.

Ankiety, wywiady, informacje zwrotne, obserwacje.

Na bieżąco, według potrzeb i planów pracy

Wrzesień Czerwiec

Wrzesień- Październik

Kwiecień

Styczeń

Październik-Listopad

Kwiecień-Maj

Maj

Styczeń-Luty

Maj-Lipiec

Kwiecień

Wg ustalonego

harmonogramu

Czerwiec

Czerwiec

Zespoły zadaniowe

Nauczyciele uczący w klasach pierwszych

Nauczyciele uczący poszczególnych przedmiotów

zawodowych

Nauczyciele uczący poszczególnych przedmiotów

Nauczyciele uczący poszczególnych przedmiotów

OKE, Dyrektor, Zespół zadaniowy

OKE, Dyrektor, zespół zadaniowy

OKE, Dyrektor, zespół zadaniowy

Zespół do spraw ewaluacji

Zespół zadaniowy

Zespół zadaniowy

Zespół zadaniowy

Analiza ankiet, prezentacje multimedialne, sprawozdania.

Wzory testów, zapisy w dziennikach lekcyjnych, wyniki elektroniczne.

Wzory testów, zapisy w dziennikach lekcyjnych, wyniki elektroniczne.

Wzory testów, zapisy w dziennikach lekcyjnych, wyniki elektroniczne.

Wyniki egzaminów.

Wyniki egzaminów.

Wyniki egzaminów.

Wzory ankiet, list obecności, zestawienia tabelaryczne.

Wzory ankiet, tabelaryczne zestawienia wyników wnioski

Wzory ankiet, tabelaryczne zestawienia wyników wnioski

Wzory ankiet, tabelaryczne zestawienia wyników wnioski

 
 

Współpraca z firmami

Praktyki zawodowe, szkolenia, wyjazdy edukacyjne

Według ustalonego harmonogramu

A. Lichowid

Umowy, sprawozdania

 
 

Stwarzanie okoliczności do udziału rodziców w życiu szkoły

Organizacja spotkań edukacyjnych, imprez okolicznościowych

Cały rok

Dyrektor, Wicedyrektor,

wychowawcy

Sprawozdania

 

3.

Prawidłowość dopuszczania do użytku w technikum i zasadniczej szkole zawodowej programu nauczania dla zawodu.

Sprawdzanie zgodności programów nauczania podstawą programową

Czerwiec

Dyrektor

Wicedyrektor.

Programy nauczania

 

4.

Prowadzenie działań na rzecz podnoszenia efektów kształcenia (Program – strategia działań na rzecz podnoszenia wyników nauczania)

Zajęcia edukacyjne, ogólnorozwojowe, zajęcia wyrównawcze, spotkania z rodzicami, uczniami

Według harmonogramu ujętego w programie

Dyrektor

wicedyrektor

nauczyciele wychowawcy, pedagog, psycholog

Dzienniki lekcyjne, dzienniki zajęć dodatkowych, dokumentacja zespołu zadaniowego

 

5.

Realizacja programu „Bezpieczna szkoła”.

Prowadzenie diagnoz, pogadanki prelekcje, zebrania z rodzicami, debaty szkolne, zajęcia edukacyjne

Według harmonogramu ujętego w programie

Dyrektor

wicedyrektor

nauczyciele wychowawcy, pedagog, psycholog

Dzienniki lekcyjne, dokumentacja zespołu zadaniowego

 

6.

Przeciwdziałanie absencji uczniów – Projekt Poprawy Frekwencji

Zajęcia edukacyjno - wspierające, spotkania indywidualne z rodzicami, uczniami, zebrania klasowe, szkolenia edukacyjne dla rodziców, spotkania z profesjonalistami

Według harmonogramu ujętego w programie, według potrzeb

Dyrektor

wicedyrektor

nauczyciele wychowawcy, pedagog, psycholog

Dzienniki lekcyjne, dokumentacja zespołu zadaniowego

 
 1. Trzeci obszar: Dydaktyka oraz poprawa wyników egzaminów zewnętrznych

 1. Zakładane cele w zakresie poprawy efektów kształcenia w szkole:

  • poprawa wyników egzaminu maturalnego,

  • poprawa wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe,

  • poprawa wyników nauczania w klasach trzecich technikum z przedmiotów objętych maturą.

 2. Kryteria sukcesu w planowanym okresie:

 • wzrost zdawalności egzaminu maturalnego,

 • wyższe wyniki egzaminu maturalnego z przedmiotów objętych maturą,

 • wzrost zdawalności egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w technikum we wszystkich zawodach.

 1. Zadania do realizacji:

Lp.

Rodzaj zadania

Formy realizacji

Termin

realizacji

Osoba odpowiedzialna - realizatorzy

Dokumentacja zadania – potwierdzająca realizację

Monitoring, okresowa ewaluacja

Uwagi

1.

Poprawa wyników egzaminu maturalnego

 • Zajęcia dodatkowe

od września 2015 r.

do kwietnia 2020 r.

Nauczyciele przedmiotów objętych maturą uczących w danych klasach

 • dzienniki zajęć dodatkowych

 • kontrola dzienników zajęć dodatkowych w lutym i czerwcu

 • hospitacje zajęć dodatkowych

 
 • Konsultacje indywidualne

 • harmonogram konsultacji

 • listy obecności na konsultacjach

 • obserwacja zajęć

 
 • Przeprowadzenie matury próbnej

Listopad

Zespół Zadaniowy

 • harmonogram matur

 • powołania zespołów nadzorujących

 • protokoły przebiegu egzaminu próbnego

Analiza wyników próbnego egzaminu i porównanie wyników do lat ubiegłych – listopad

 

Ewaluacja: analiza wyników egzaminu maturalnego i porównanie wyników do lat ubiegłych

2.

Poprawa wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

 • Zajęcia dodatkowe

od września 2015 r.

do czerwca 2020 r.

Nauczyciele przedmiotów zawodowych uczących w danych klasach

 • dzienniki zajęć dodatkowych

 • kontrola dzienników zajęć dodatkowych w lutymi i czerwcu

 • hospitacje zajęć dodatkowych

 
 • Konsultacje indywidualne

 • listy obecności na konsultacjach

 • obserwacja zajęć

 
 • Przeprowadzenie próbnego egzaminu zawodowego

Październik-Listopad

Kwiecień-Maj

Zespół Zadaniowy

 • harmonogram egzaminu

 • powołania zespołów nadzorujących

 • protokoły przebiegu egzaminu próbnego

Analiza wyników próbnego egzaminu i porównanie wyników do lat ubiegłych – luty

 
Ewaluacja: analiza wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe i porównanie wyników do lat ubiegłych

3

Poprawa wyników nauczania w klasach trzecich technikum z przedmiotów objętych maturą

 • Zajęcia dodatkowe

od września 2015 r.

do czerwca 2020 r.

Nauczyciele przedmiotów objętych maturą uczących w danych klasach

 • dzienniki zajęć dodatkowych

 • kontrola dzienników zajęć dodatkowych w lutym i czerwcu

 • hospitacje zajęć dodatkowych

 
 • Konsultacje indywidualne

 • listy obecności na konsultacjach

 • obserwacja zajęć

 

Ewaluacja: analiza wyników semestralnych i końcoworocznych w klasach trzecich i porównanie ich do roku ubiegłego

 1. Czwarty obszar: Kadra – doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz kadry niepedagogicznej

 1. Zakładane cele w zakresie doskonalenia i rozwoju funkcji kadry pedagogicznej i niepedagogicznej szkoły w planowanym okresie:

 • rozpoznanie potrzeb nauczycieli w zakresie doskonalenia zawodowego,

 • opracowanie i wdrożenie planu szkoleń Rady Pedagogicznej oraz zewnętrznych kursów kształcenia,

 • zachęcanie nauczycieli do podnoszenia kwalifikacji oraz dzielenia się własnym doświadczeniami.

 1. Kryteria sukcesu w planowanym obszarze:

 • wzrost kwalifikacji zawodowych nauczycieli,

 • samorozwój i samorealizacja zawodowa.

 1. Zadania bo realizacji:

Lp.

Rodzaj zadania

Formy realizacji

Termin

realizacji

Osoba odpowiedzialna - realizatorzy

Dokumentacja zadania – potwierdzająca realizację

Uwagi

1.

Rozpoznanie potrzeb nauczycieli w zakresie doskonalenia zawodowego

Ankiety, rozmowy

Wrzesień

Zespół zadaniowy

Dokumentacja członków zespołu zadaniowego

 

2.

Opracowanie i wdrożenie planu szkoleń Rady Pedagogicznej oraz zewnętrznych kursów kształcenia

Harmonogram szkoleń

Wrzesień- Październik

Zespół zadaniowy

Dokumentacja członków zespołu zadaniowego

 

3.

Zachęcanie nauczycieli do podnoszenia kwalifikacji oraz dzielenia się własnym doświadczeniem

Indywidualne motywowanie, szkolenia Rady Pedagogicznej

Cały rok

Dyrektor, wicedyrektor, zespół zadaniowy

Dokumentacja potwierdzająca ukończenie szkoleń
i kursów

 

W ramach WDN organizowane będą dla wszystkich nauczycieli lub zespołów, szkoleniowe rady pedagogiczne na tematy, którymi zainteresowani są nauczyciele. W ramach środków przeznaczonych na motywowanie do pracy oraz nagrody, w pierwszym rzędzie wyróżniani będą nauczyciele, którzy realizują zadania wykraczające poza ich obowiązki służbowe ( konkursy przedmiotowe, artystyczne, imprezy sportowe, praca społeczna w organizacjach szkolnych). W zakresie pracy administracyjnej planowane jest stworzenie takiej struktury, aby wszystkie zadania w zakresie obsługi szkoły mogły być realizowane sprawnie, płynnie, z możliwością dokonywania korekt w przydziałach czynności przy możliwych dłuższych nieobecnościach. Bezpośredni nadzór pedagogiczny sprawował będzie zespół kierowniczy o dużej samodzielności w działaniach określonych w ich przydziałach czynności. Ważnym elementem musi być bezpośrednia styczność dyrekcji szkoły z nauczycielami i pracownikami szkoły, bez konieczności zbyt dużego formalizowania w tym zakresie. Nauczyciel musi wiedzieć i czuć z jednej strony odpowiedzialność za swoje działania, a z drugiej oparcie w dyrekcji szkoły. Duże znaczenie w codziennej pracy będzie miała samodyscyplina i motywowanie poszczególnych pedagogów do efektywnej pracy. Oczywiście ocena tych działań będzie należała do dyrekcji szkoły.

 1. Piąty obszar: Działalność opiekuńczo-wychowawcza szkoły

 1. Zakładane cele w zakresie realizacji celów wychowawczych szkoły oraz poprawy działań o charakterze opiekuńczym w planowanym okresie, poprawy efektywności działań wychowawczych i opiekuńczych:

 • poprawa frekwencji we wszystkich klasach,

 • objęcie opieką wychowawczą uczniów klas pierwszych,

 • poprawa bezpieczeństwa uczniów w szkole.

 1. Kryteria sukcesu w planowanym obszarze:

 • procentowy wzrost frekwencji we wszystkich klasach,

 • minimalny spadek liczby uczniów w klasach pierwszych ze względu na skreślenia.

 1. Zadania bo realizacji:

Lp.

Rodzaj zadania

Formy realizacji

Termin

realizacji

Osoba odpowiedzialna - realizatorzy

Dokumentacja zadania – potwierdzająca realizację

Monitoring, okresowa ewaluacja

Uwagi

1.

Poprawa frekwencji we wszystkich klasach

Kontrola frekwencji poszczególnych uczniów

Raz w tygodniu

Wychowawca klasy

Zestawienia klasowe frekwencji

Analiza frekwencji przez wychowawcę raz w tygodniu

 

Kontakt z rodzicami w przypadku nieobecności

Po tygodniu nieobecności

Wychowawca klasy

Wpisy w dziennikach

i zawiadomienia wysyłane do rodziców

Kontrola dzienników lekcyjnych przez wicedyrektora

 

Kontrola frekwencji w klasach przez wicedyrektora

Raz w tygodniu

Wicedyrektor

Karta kontroli frekwencji

   

Ewaluacja: analiza frekwencji klas raz w miesiącu na spotkaniu Zespołu Wychowawczego oraz analiza frekwencji po I i II semestrze.

2.

Objęcie opieką wychowawczą uczniów klas pierwszych

Kontrola frekwencji poszczególnych uczniów

Raz w tygodniu

Wychowawca klasy

Zestawienia klasowe frekwencji

Analiza frekwencji przez wychowawcę raz w tygodniu

 

Kontakt z rodzicami w przypadku nieobecności

Po tygodniu nieobecności

Wychowawca klasy

Wpisy w dziennikach

-zawiadomienia wysyłane do rodziców

Kontrola dzienników lekcyjnych

przez wicedyrektora

 

Rozmowa wychowawcy z uczniem i rodzicami

Po tygodniu nieobecności

Wychowawca klasy

Wpisy w dziennikach

i notatka ze spotkania

Kontrola dzienników lekcyjnych

przez wicedyrektora

 

Rozmowa pedagoga z uczniem i rodzicami

Po dwóch tygodniach nieobecności

Pedagog,

Notatka ze spotkania

wpis w dziennikach pedagoga

Kontrola dzienników pedagoga

przez wicedyrektora

 

Rozmowa dyrektora szkoły z uczniem i rodzicami

Po trzech tygodniach nieobecności

Dyrektor szkoły

Notatka ze spotkania

   

Ewaluacja: analiza liczby uczniów skreślonych w poszczególnych miesiącach, po I i II semestrze

3.

Poprawa bezpieczeństwa uczniów w szkole

Utrzymanie dyżurów nauczycieli i uczniów na przerwach

Cały rok

Wicedyrektor szkoły

Harmonogram dyżurów

Kontrola dyżurów raz w tygodniu

przez wicedyrektora

 

Wzmożona kontrola uczniów będących na korytarzach w czasie lekcji

Cały rok

Wszyscy nauczyciele

Zgłoszenia uczniów wychowawcy klas

Obserwacja dyrektora

 

Ewaluacja: rozmowa z nauczycielem, który nie pełnił dyżuru zgodnie z regulaminem. Analiza dziennika kontroli dyżurów po I i II semestrze.

 1. Szósty obszar: Klimat/atmosfera szkoły.

 1. Zakładane cele w zakresie poprawy klimatu/atmosfery panującej w szkole:

 • budowanie prawidłowych relacji pomiędzy uczniami, nauczycielami,

 • podejmowanie działań służących integracji uczniów, nauczycieli, rodziców i pracowników administracji,

 • kreowanie pozytywnego obrazu szkoły w środowisku lokalnym,

 • kultywowanie tradycji i historii szkoły,

 • kształtowanie odpowiednich postaw etycznych,

 • poprawa komunikacji interpersonalnej.

 1. Zadania bo realizacji:

Lp.

Rodzaj zadania

Formy realizacji

Termin

realizacji

Osoba odpowiedzialna - realizatorzy

Dokumentacja zadania – potwierdzająca realizację

Uwagi

1.

Budowanie prawidłowych relacji pomiędzy uczniami, nauczycielami

Lekcje wychowawcze i przedmiotowe, zajęcia pozalekcyjne, indywidualne kontakty z uczniem, wycieczki, zorganizowane wyjścia

Cały rok

Wszyscy pracownicy szkoły

Dzienniki zajęć dodatkowych, ankiety, plany i konspekty wycieczek

 

2.

Podejmowanie działań służących integracji uczniów, nauczycieli, rodziców i pracowników administracji.

Zebrania z rodzicami i uczniami, imprezy integracyjne, wycieczki integracyjne

Cały rok

Wszyscy pracownicy szkoły

Sprawozdania, protokoły spotkań, dokumentacja organizujących spotkania

 

3.

Kreowanie pozytywnego obrazu szkoły w środowisku lokalnym

Promowanie szkoły podczas lokalnych imprez (ulotki foldery, prezentacje multimedialne), współpraca z mediami

Cały rok

Wszyscy pracownicy szkoły

Sprawozdania,

harmonogramy promocji, zdjęcia i zapisy w kronice szkolnej, wycinki prasowe

 

4.

Kultywowanie tradycji i historii szkoły

Uroczystości szkolne, gazetki okolicznościowe, lekcje wychowawcze i przedmiotowe, zajęcia pozalekcyjne

Cały rok

Dyrektor, wicedyrektor, całe grono pedagogiczne

Sprawozdania, scenariusze, konspekty, plany pracy

 

5.

Kształtowanie odpowiednich postaw etycznych

Wzorowa postawa grona pedagogicznego w stosunku do wartości, rozmowa, debata, pogadanka, prelekcja

Cały rok

Wszyscy pracownicy szkoły

Ankiety, informacje zwrotne

 

6.

Podejmowanie działań służących poprawie komunikacji interpersonalnej

Postawy własne, zajęcia edukacyjne, warsztaty, lekcje wychowawcze, rozmowy indywidualne, pogadanki

Cały rok

Dyrektor, wicedyrektor, całe grono pedagogiczne

Ankiety, informacje zwrotne, sprawozdania

 
 1. MONITORING, OKRESOWA EWALUACJA

Monitorowanie w Zespole Szkół Technicznych w Słubicach będzie procesem stałym, pozwalającym stwierdzić, czy występują określone dla danego standardu wskaźniki i jaki poziom osiągnięto w odniesieniu do przyjętych kryteriów.

Do monitorowania wykorzystywane będą następujące:

 1. techniki:

  1. badanie wyników nauczania i wychowania

  2. hospitacje oceniająco-kontrolne, diagnozujące

  3. wywiady

  4. ankietowanie

  5. obserwacje

  6. rozmowy informacyjno-wyjaśniające

  7. analiza prac uczniowskich

  8. analiza dokumentacji szkolnej

  9. przeglądy

  10. inne, stosowane wg pojawiających się potrzeb

 2. narzędzia:

  1. testy, sprawdziany

  2. arkusze, karty hospitacji

  3. kwestionariusze wywiadu

  4. kwestionariusze ankiet

  5. arkusze obserwacji

  6. listy pytań

  7. arkusze zbiorcze

  8. arkusze przeglądu

  9. inne, stosownie do pojawiających się potrzeb.

Aby proces ewaluacji przebiegał sprawnie i efektywnie konieczne jest zbudowanie atmosfery wspólnego zaangażowania w sprawę. Dlatego też w ZST w Słubicach powołany został zespół do spraw ewaluacji wewnętrznej. Ewaluacja w Zespole Szkół Technicznych w Słubicach będzie prowadzona na trzech uzupełniających się poziomach:

 • autoewalucja – obowiązuje każdego nauczyciela, dla oceny wyników własnej pracy;

 • ewaluacja wewnętrzna (formatywna) – przeprowadzana na zakończenie każdego roku szkolnego, ocena efektów podjętych działań, wprowadzenie ewentualnych zmian, korekt w koncepcji na następny rok szkolny;

 • ewaluacja konkluzywna (końcowa) – przeprowadzona na zakończenie roku szkolnego, podsumowująca osiągnięte wyniki (zarówno te pożądane jak i te niepożądane), wnioski z tej ewaluacji powinny być wykorzystane przy tworzeniu i realizacji kolejnej koncepcji.

Ewaluacja obejmować będzie w równym stopniu następujące obszary:

Obszar 1: Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły.

Obszar 2: Procesy zachodzące w szkole lub placówce.

Obszar 3: Funkcjonowanie szkoły lub placówki w środowisku lokalnym.

Obszar 4: Zarządzanie szkołą lub placówką.

Ewaluacja powinna udzielić pełnych odpowiedzi na poniższe pytania:

  • Czy Koncepcja Pracy Szkoły spełnia planowane oczekiwania?

  • Gdzie pojawiają się trudności?

  • Jak poprawić elementy, które zawodzą?

  • Czy tempo i korelacja działań są prawidłowe?

  • Czy idziemy w dobrym kierunku?

  • Czy i jakie zmiany musimy wprowadzić w naszych działaniach?

  • Jak ocenić sukcesy osiągnięte podczas wdrażania Koncepcji?

Ewaluacja Koncepcji Pracy Szkoły odbywać się będzie w następujących etapach:

 1. Planowanie – określenie ogólnych celów, opracowanie wstępnych harmonogramów, organizacja zespołów badawczych.

 2. Projektowanie – określenie szczegółowych celów i zadań, sformułowanie problemów badawczych, dobór metod badawczych, określenie prób badawczych, wyznaczanie osób odpowiedzialnych.

 3. Zbieranie informacji – przeprowadzenie badań, gromadzenie danych.

 4. Przetwarzanie i analiza danych – porządkowanie, analizowanie i interpretowanie danych.

 5. Prezentacja i upublicznianie wyników badań – prezentacja zainteresowanym podmiotom (przede wszystkim uczniom, rodzicom i nauczycielom), uzyskanie opinii.

 6. Wykorzystanie wyników ewaluacji – modyfikacja istniejących i tworzenie nowych dokumentów.

 1. SPRZYMIERZEŃCY

Szkoła współpracuje ze środowiskiem lokalnym. Szkolne programy uwzględniają specyfikę środowiska, na terenie, którego znajduje się placówka.

Partnerzy szkoły wyrażają pozytywną opinię o współpracy ze szkołą, są nimi:

 • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Słubicach

 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie,

 • Sąd Rejonowy w Słubicach – Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej do Wykonywania Orzeczeń w Sprawach Rodzinnych i Nieletnich,

 • Komenda Powiatowa Policji w Słubicach,

 • Komenda Powiatowa Straży Pożarnej,

 • Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Słubicach,

 • Młodzieżowe Centrum Kariery w Słubicach,

 • Biblioteka Publiczna w Słubicach,

 • Mobilne Centrum Informacji Zawodowej OHP,

 • Politechnika Poznańska,

 • Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Słubicach,

 • Stowarzyszenie Diabetyków w Słubicach,

 • Stowarzyszenie Sybiraków w Słubicach,

 • Powiatowy Urząd Pracy w Słubicach,

 • Przedsiębiorstwo Budownictwa WIMAR Wiesław Polechoński,

 • Urząd Miasta w Słubicach,

 • Firma TRANSHAND,

 • Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji,

 • Liga Obrony Kraju,

 • Stowarzyszenie Hospicjum św. Wincentego a' Paulo w Słubicach.

HARMONOGRAM REALIZACJI KONCEPCJI

Lp.

Zadanie

Termin

1

Modernizacja bazy szkoły

Cały rok

2

Monitorowanie sposobu wykorzystania godzin,
o których mowa w art. 42 ust. 2 lit. a i b ustawy
z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r., Nr 97, poz. 674 z późn. zm.).

Cały rok

3

Monitorowanie procesów zachodzących w szkole
i realizacja celów związanych z diagnozą dydaktyczną, wychowawczą oraz wdrażanie projektów.

Cały rok

4

Współpraca z firmami z branży transportowo-spedycyjnej, informatycznej i mechaniki pojazdów samochodowych oraz zakładami, gdzie odbywają się praktyki zawodowe.

Cały rok

5

Prawidłowość dopuszczania do użytku w  technikum dla młodzieży i zasadniczej szkole zawodowej dla młodzieży programu nauczania dla zawodu.

Czerwiec

6

Prowadzenie działań na rzecz podnoszenia efektów kształcenia (Program – strategia działań na rzecz podnoszenia wyników nauczania).

Według harmonogramu ujętego w programie

7

Realizacja programu „Bezpieczna szkoła”.

Według harmonogramu ujętego w programie

8

Przeciwdziałanie absencji uczniów – Projekt Poprawy Frekwencji.

Według harmonogramu ujętego w projekcie

9

Poprawa wyników egzaminu maturalnego.

Wrzesień – Kwiecień

10

Poprawa wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.

Wrzesień – Czerwiec

11

Poprawa wyników nauczania w klasach trzecich technikum z przedmiotów objętych maturą.

Cały rok

12

Diagnoza potrzeb nauczycieli w zakresie doskonalenia zawodowego.

Wrzesień

13

Opracowanie i wdrożenie planu szkoleń Rady Pedagogicznej oraz zewnętrznych kursów kształcenia.

Wrzesień – Październik

14

Motywowanie nauczycieli do podnoszenia kwalifikacji oraz dzielenia się własnym doświadczeniem.

Cały rok

15

Poprawa frekwencji w klasach maturalnych oraz klasach kończących naukę.

Cały rok

16

Objęcie opieką wychowawczą uczniów klas pierwszych.

Cały rok

17

Poprawa bezpieczeństwa uczniów w szkole.

Cały rok

18

Budowanie prawidłowych relacji pomiędzy uczniami, nauczycielami.

Cały rok

19

Kreowanie pozytywnego obrazu szkoły w środowisku lokalnym.

Cały rok

20

Kształtowanie odpowiednich postaw etycznych.

Cały rok

21

Podejmowanie działań służących poprawie komunikacji interpersonalnej.

Cały rok

22

Monitoring, okresowa ewaluacja zadań.

Według harmonogramu Zespołu do spraw ewaluacji wewnętrznej

23

Współpraca z instytucjami i przedsiębiorstwami (sprzymierzeńcy szkoły).

Według potrzeb

Koncepcja jest dokumentem otwartym i nauczyciele, uczniowie, rodzice mogą składać propozycje modyfikacji do zespołu opracowującego Koncepcję pracy szkoły.

Koncepcję pracy szkoły opracował Zespół w składzie:

 1. Magdalena Górecka

 2. Beata Berezowska

 3. Elwira Szydłak

 4. Roman Szydłak

Koncepcja pracy szkoły wchodzi w życie z dniem 15 września 2015 roku.